Så ska Region Örebro län bidra till ett rikt kulturliv i hela länet 2022

By on 3 november, 2021
Cirka 170 miljoner kronor ska bidra till ett rikt kulturliv i hela Örebro län 2022, enligt Regions Örebro läns kulturnämnd.

Region Örebro läns kulturnämnd har beslutat hur verksamheten inom kulturområdet ska bedrivas och finansieras under nästa år. Under 2022 vill kulturnämnden lägga särskilt fokus på 1) att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin; 2) att kultur ska vara en mänsklig rättighet i hela länet; 3) att utveckla samspelet mellan kultur och hälsa.

”Att kunna ta del av kulturella upplevelser och att få uttrycka sig konstnärligt är en grundläggande rättighet i vårt samhälle. Den verksamhetsplan och budget vi beslutat om tycker jag bejakar den rättigheten på bästa sätt genom att bidra till ett rikt kulturliv i hela länet”, säger Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i kulturnämnden i ett pressmeddelande.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan den kulturella verksamheten delas in i tre block:

  • Samverkansmodellen – som bland annat rymmer kulturinstitutionerna – är det största blocket och där budgeteras för en omsättning på 107,1 miljoner kronor,
  • Föreningsbidrag till bland annat studieförbund, idrottsförbund och kulturföreningar budgeteras till 39,7 miljoner kronor;
  • Region Örebro läns egen kulturverksamhet.

Kulturnämnden budgeterar för en omsättning på cirka 170 miljoner kronor inför år 2022. Finansieringen kommer både från Region Örebro län (69 procent) och staten/övriga aktörer (31 procent).

Tre viktiga områden för kulturlivet i Örebro län

I den regionala kulturplanen 2020-2023 lyfts tre viktiga områden:

Länets kulturella infrastruktur: Länets regionalt finansierade kulturverksamheter utgör tillsammans med övriga kulturskapare, kommuner, bildningsförbund, civilsamhälle, arrangörer, utbildning och forskning den kulturella infrastrukturen i Örebro län. Ett viktigt fokus är att arbeta för att länets kulturella infrastruktur bibehålls och stärks. Ett särskilt regionalt ansvar finns för att främja god tillgång till professionell scenkonst (teater-, dans- och musik), kulturarv (museiverksamhet, kulturmiljöarbete och regionalt enskilt arkiv), bild- och form, bibliotek, litteratur, filmkulturell verksamhet och främjande verksamhet inom slöjd, teater, dans, musik och bild och form. Under 2022 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin.

Kultur som mänsklig rättighet: För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är yttrandefriheten och kulturens fria ställning centrala. Det är en mänsklig rättighet att ta del av kultur och att uttrycka sig konstnärligt. Det ska finnas förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet oavsett var man bor och oavsett kulturell och social bakgrund. På detta sätt skapas en attraktiv livsmiljö och livskvalitet. Under 2022 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på kultur i hela länet.

Kultur i samspel med andra samhällsområden: För att fullt ut ta tillvara på kulturens möjligheter behövs samverkan över samhällsgränser och mellan olika slags organisationer. Exempel på sådan samverkan är den mellan kultur och hälsa/vård, skola/fritid, näringsliv, turism och miljö. Den digitala utvecklingen och kollektivtrafiken är andra viktiga områden. Under 2022 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på arbetet med kultur och hälsa.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login