Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

By on 5 september, 2020

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet som publiceras i British Medical Journal.

– Arbetsrelaterade sexuella trakasserier kan vara en viktig riskfaktor för självmord och självmordsförsök, säger Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet som lett studien.

Tidigare forskning har pekat på att sexuella trakasserier i arbetet är en riskfaktor för exempelvis stress, sjukskrivning och psykisk ohälsa i form av depression och ångest, men kunskapen om arbetsrelaterade sexuella trakasserier och självmordsbeteende är väldigt bristfällig. Ny forskning visar nu på ett tydligt samband mellan att ha varit utsatt för sexuella trakasserier från chefer, kollegor eller andra (såsom patienter, kunder, klienter, passagerare, elever) på arbetsplatsen och senare självmordsbeteende, i synnerhet självmord.

Forskningsstudien baseras på ett jämförelsevis stort material, relativt representativt för den svenska arbetande befolkningen. Över 80 000 svenskar i arbetsför ålder som besvarat en enkät om huruvida de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året, under perioden 1995 till 2013, följdes sedan upp i genomsnitt 13 år i nationella register. Självmord och självmordsförsök identifierades utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

Resultaten tydde på att personer som varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats hade mer än fördubblad risk för självmord, och över 50 procents högre risk för självmordsförsök. Ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor kunde konstateras.

– Denna forskning ger ökat stöd för att en dålig social arbetsmiljö kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Forskningen tyder på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna bidra till självmordsprevention. Mer kunskap behövs emellertid om vilken typ av organisatorisk och sociala arbetsmiljö som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterad sexuella trakasserier och vi kan inte utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara sambandet, säger Linda Magnusson Hanson.

Artikeln ”Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study” av Linda L Magnusson Hanson, Anna Nyberg, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Fredrik Bondestam, och Ida EH Madsen publicerades i tidskriften British Medical Journal den 2 september 2020.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Stockholms universitet

You must be logged in to post a comment Login