Sida bidrar till den största globala satsningen hittills för fattiga barns utbildning

By on 31 december, 2022
Foto: Helena Reuterswärd, Sida

Hälften av världens barn bor i länder, där utbildningen ibland håller så låg kvalitet att ett stort antal 10-åringar inte kan läsa en hel mening, trots att de gått i skola i flera år. Utbildningens kvalitet i låg- och lägre medelinkomst länder måste höjas rejält, men för det saknas det finansiering.

Biståndsmyndigheten Sida gör nu därför sin största satsning hittills och ger en lånegaranti på drygt 2,8 miljarder kronor där länderna kan få förmånliga lån för att stärka utbildningen för de mest utsatta barnen.

– Att ge barn och unga en bra utbildning är en av de bästa investeringar ett land kan göra för att minska fattigdomen men tyvärr ser det inte ut så i ett stort antal länder. Kvaliteten på utbildningen är eftersatt och därför är den här stora satsningen mycket angelägen att få till, säger Per Magnusson, utbildningsexpert på Sida.

En bra skola för alla barn och unga är helt avgörande för ett lands utveckling för att minska fattigdom. Utbildning leder till jobb och egen försörjning. Att alla medborgare kan läsa, skriva och räkna är viktigt också ur ett demokratiskt perspektiv.

En rapport från i år, ”The State of Global Learning Poverty: 2022 Update”från Världsbanken, Unicef, USAID med flera, visar att det redan innan pandemin fanns en global lärandekris, men att situationen förvärrades ytterligare då skolor stängdes i de flesta länder under olika lång tid. När det var som värst var 1,5 miljarder barn drabbade av de globala skolstängningarna.

Det finns ett stort behov i lägre medelinkomstländer som inte har så pass starka finanser för att satsa tillräckligt mycket på utbildning. De har exempelvis inte utbildade lärare, läroböcker och alltför många elever i klassrummen.

Beräkningar har visat att i takt med att länder avancerar ekonomiskt minskar andelen av deras totala upplåning hos utvecklingsbankerna till utbildningssektorn från 9 procent till 2 procent. Anledningen till det är, att när ländernas ekonomi stärks blir det också dyrare att ta lån hos utvecklingsbankerna.

Men lägre medelinkomstländer behöver tvärtom öka sina totala utgifter för utbildning från 6 procent till 9 procent av BNP om man ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling ”God utbildning för alla” fram till 2030.

Behoven är större än vad många länder själva kan finansiera. Samtidigt har andelen av det samlade biståndet som går till utbildning minskat från 13 till 10 procent under de senaste 20 åren.

– Vi behöver hitta nya vägar för att öka kvaliteten i utbildningen och det gör vi nu genom att finansiera denna stora lånegaranti. Tillgången till utbildning av god kvalitet är en mänsklig rättighet, säger Per Magnusson.

Genom insatsen International Financing Facility for Education, IFFEd, kommer Sida, tillsammans med Storbritannien och Nederländerna, ge en garanti som gör att utvecklingsbankerna kan erbjuda lägre medelinkomstländer möjlighet att ta förmånliga lån för att öka kvaliteten inom utbildning. Så länge länderna betalar tillbaka på sina lån, uppstår ingen kostnad för Sida.Risken för att återbetalning inte sker bedöms vara mycket låg.  

Med garantin ställs motkrav på länderna på prestationer inom skolsektorn. Barn och unga ska bli bättre på att läsa, skriva och på matematik och en högre andel unga ska slutföra det som motsvarar vår grundskola. Länderna åtar sig också att själva öka sin finansiering i utbildning som en andel av BNP och av statsbudgeten.

Förskole-, grundskole- och gymnasieutbildning kommer att vara prioriterade men även yrkesutbildning och högre utbildning, och då framför allt lärarutbildningen, kommer omfattas. Det ska också vara möjligt att satsa på bland annat skolinfrastruktur, som fler toaletter och vatten i skolorna.

När IFFEd är fullt utbyggd kan garantin ge drygt 50 lägre medelinkomstländer stöd genom utvecklingsbankerna. IFFEd är under uppbyggnad just nu och de utvecklingsbanker som deltar är inledningsvis Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB). Senare kan Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) och Världsbanken komma att gå med.

Den stora garantin gör det möjligt för IFFEd att frigöra kapital för utbildningsinvesteringar motsvarande fyra gånger av garantins värde. Att utveckla och stärka ett lands utbildningssektor är en lång process som kräver uthållighet och garantiavtalets löptid är 23 år medan maximal löptid för respektive utbildningslån är 18 år.

Inledningsvis är målsättningen att det totala garantibeloppet från IFFEd till utvecklingsbankerna ska uppgå till cirka 500 miljoner dollar, vilket förväntas leda till utbildningsinvesteringar på motsvarande 2 miljarder dollar.

Fakta Sidas garantier:

  • Sida har arbetat med garantier i 10–15 år.
  • 2021 hade Sida en portfölj av aktiva garantier om 10,3 miljarder kronor, som i sin tur mobiliserat 27 miljarder från finansmarknaden.
  • Förluster i portföljen uppgick till 106 miljoner kronor, cirka 1 procent av den totalt garanterade volymen.

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login