Skyddet för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

By on 2 februari, 2023
Bild: Funktionsrätt Sverige

Skyddet för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning måste stärkas inom EU, i dagarna två, med start igår anordnar det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd en konferens på temat ekonomisk egenmakt och arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

– Det är mycket positivt att Sverige genom ordförandeskapet lyfter den här viktiga frågan på högsta EU-nivå. Kvinnor med funktionsnedsättning glöms ofta bort när dessa frågor diskuteras. Trots att de är särskilt utsatta, både vad gäller ekonomiskt beroende och våld i nära relationer, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare.

Mörkertalen när det gäller kvinnor med funktionsnedsättnings utsatthet är stor. Man vet att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts oftare än andra kvinnor för våld i nära relationer. Det kan handla om våld från en partner eller från till en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan har en beroendeställning till.

Detsamma gäller den ekonomiska situationen för kvinnor med funktionsnedsättning. MFD och Jämställdhetsmyndighetens rapport från 2019visar att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är den relativa fattigdomsgränsen.

Stärkt EU-lagstiftning om våld mot kvinnor

Nu under det svenska ordförandeskapet för EU:s ministerråd förhandlas innehållet i ett lagstiftningsförslag om ett stärkt skydd för våld mot kvinnor. Syftet är att fylla luckor i lagstiftningen om våld mot kvinnor och flickor i hela Europeiska unionen, EU, särskilt när det gäller den juridiska definitionen av våldtäkt, erkännande av kvinnlig könsstympning som ett brott och lagföring av viktiga former av våld på nätet.

Funktionsrätt Sveriges är medlemmar i det europeiska samarbetsorganet, European Disability Forum, EDF, och där driver vi skärpningar i direktivet på främst tre punkter som särskilt omfattar kvinnor med funktionsnedsättning. Det handlar om att införa kriminalisering av tvångssterilisering inom EU, där 13 EU-länder fortfarande tillåter vissa former av tvångssterilisering.

Man vill också stärka den ram som har fastställts genom direktivet om brottsoffers rättigheter så att skyddet och stödet har ett funktionsrättsperspektiv och möter krav på tillgänglighet. Den tredje punkten handlar om behovet av forskning för att identifiera och därmed kunna förebygga grundorsakerna till våld mot kvinnor. Här bör kvinnor med funktionsnedsättningar särskilt uppmärksammas.

Den europeiska rörelsen har stöd från kvinnorättsorganisationer för ändringsförslagen i lagen. Vi hoppas att den pågående konferensen blir en chans att få alla länder i EU att enas om ett stärkt skydd för kvinnor med funktionsnedsättning.Funktionsrätt Sverige arbetar vidare med denna så angelägna fråga här i Sverige på olika sätt. Vi startar nu ett projekt som heter Makten är min och som särskilt fokuserar på egenmakt och självbestämmande för kvinnor och icke binära personer med funktionsnedsättning. En viktig del i projektet är arbetet med att motverka våld i nära relationer, avslutar Nicklas Mårtensson.

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Funktionsrätt Sverige

You must be logged in to post a comment Login