Skyddet för valhemligheten måste stärkas, anser utländska valobservatörer

Av på 13 september, 2018
Fotograf: Anders Mattsson

På valdagen fick vallokaler i alla Stockholms stadsdelar besök av utländska valövervakare. Femtiosju utländska gäster och tjugonio svenska volontärer deltog i valövervakningsinsatsen som besökte 447 av Stockholms 563 vallokaler (79%). Valövervakningen kontrollerade tillgång till valsedlar, möjligheten att ta valsedlar utan insyn, förekomsten av ”familjeröstning”, kampanjmaterial i anslutning till vallokalen samt förekomsten av trängsel och köer.

Valövervakarna besöker Sverige på inbjudan av Svenskt internationellt liberalt centrum (Silc, Liberalernas biståndsstiftelse) med stöd av Palmecentret (Socialdemokraternas biståndsstiftelse), Centre Party International Foundation (Centerpartiets biståndsstiftelse) och Green Forum (Miljöpartiets biståndsstiftelse). Valövervakarna kommer från Litauen, Ukraina, Belarus, Armenien, Moldavien, Azerbajdzjan, Ryssland och Georgien och är representanter för inhemska valövervakningsorganisationer och oppositionspartier.

– Våra valövervakare är trötta och nöjda. En del skämtade om att det var lite tråkigt, eftersom det inte förekom något fusk – de är vana vid mer dramatik och bråk i vallokalerna! Andra uttryckte att de var lyckliga över att ha få bevittna så många människor få lägga sin röst i ett demokratiskt val. Men när man sammanställer våra observationer är det tydligt att det finns flera problem med det svenska systemet som bör åtgärdas. Framför allt reagerade de utländska valövervakarna på hur lätt det var att se hur folk skulle rösta, eftersom de flesta väljare tar valsedlar öppet utan att dölja sitt val, säger Amanda Valentin, biträdande generalsekreterare för Silc och huvudansvarig för insatsen.

Detta pressmeddelande innehållet de preliminära slutsatser och rekommendationer som deltagarna enats om. En slutgiltig rapport kommer att presenteras om två veckor.

Rekommendationer:

  • Hanteringen och/eller utformningen av valsedlarna måste förändras, så att man får ett system där valhemligheten är garanterad.
  • Förtidsrösterna bör inte öppnas förrän efter kl.20.00 när vallokalen stängts och tömts.
  • Valförrättarna bör få tydligare instruktioner om hur man ingriper mot så kallad familjeröstning

Observatörerna ansåg att det var problematiskt att valsedlarna står mycket synligt och att de flesta väljare bara tar det parti de tänkt rösta på inför alla. I vissa fall höll väljare upp sina valsedlar för valförrättaren som delar ut kuvert när denna frågade om de hade kommit ihåg och ta valsedlar. I vissa lokaler hade man försökt göra vissa förbättringar när det gäller placeringen av valsedelsborden, till exempel genom att ställa borden vända mot en vägg så att de blev ett naturligt utrymme dit väljarna gick in en och en. Vi såg även avskärmade bås för valsedlarna på något ställe. Det förbättrade situationen en aning, men ledde också till köbildning (vilket är ett påtagligt problem för det större valkretsarna i Stockholm). Grundproblemet kvarstår dock, nämligen att personer som kan vara utsatta för påtryckningar att rösta på ett visst sätt av bekanta eller familjemedlemmar kan ha svårt att skydda sin valhemlighet.

Observatörerna fann att vid observationstillfällena fanns alla partivalsedlar som valförrättarna var skyldiga att tillhandahålla tillgängliga för väljarna. I någon enstaka vallokal var valförrättarna några minuter sena med att lägga fram dem på morgonen. Valförrättarna hade en god rutin i samtliga vallokaler att kolla de röstandes ID-kort. Vi såg få fall där väljare istället fick sin identitet stärkt av en annan person, eller där väljaren redan var känd av valförrättarna och därför inte visade ID-kort.

Ingen valreklam förekom inuti de vallokaler som vi besökte, men på några ställer satt affischer närmare än femton meter. Att partirepresentanter delar ut valsedlar utanför vallokalen var det många av valobservatörerna som anser är olämpligt, även om det inte strider mot några inhemska regler. På många ställen var inte alla partier representerade, utan bara ett eller två, och det ger då lätt intrycket att det är något av de två partierna man som väljare förväntas rösta på. Det var också mycket få väljare som tog valsedlar av valsedelsutdelarna, de flesta gick bara förbi eller tog från ett parti.

Familjeröstning, det vill säga att personer går in två och två bakom skärmen och gör i ordning sina röster eller den enas röster tillsammans förekom i något mindre utsträckning än förra valet (i 27% av vallokalerna som vi besökte, jämfört med i 38% av vallokalerna förra valet). Vad detta beror på är inte helt tydligt, men en anledning kan vara att den var mindre trångt i vallokalerna, på grund av att så stor del av väljarna valt att förtidsrösta. Det är endast den som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte kan göra i ordning sin röst själv som får ta hjälp av en annan person bakom skärmen. I de fallen skall dock valförrättarna erbjuda sig att hjälpa till. I många lokaler underlät valförrättarna detta regelmässigt.

Ett problem under dagen var att förtidsrösterna blev kraftigt försenade, vilket gjorde att arbetsbördan blev större på eftermiddagen, något bemanningen inte var planerad för. Valobservatörerna anser att ordningen med att sprätta upp förtidsrösternas ytterkuvert för att kontrollera innehållet inte är tillfredsställande. Detta görs under dagen när röstning pågår och förtidsrösterna har då inte samma skydd som rösterna i urnan. Kuverten bör öppnas först när lokalen har stängt inför rösträkningen och alla lösa valsedlar och kuvert avlägsnats. Vi förstår att detta görs enkom för att spara tid, men ur en principiell synvinkel är det en undermålig ordning.

När det gäller förutsättningarna för valövervakning så fick insatsens deltagare tillträde till alla vallokaler och svar på alla sina frågor. I några av lokalerna upplevde de en viss misstänksamhet och blev tillfrågade att visa sina ID-handlingar (utöver den namnbricka de alla bar).

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in