Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit

By on 12 april, 2022
Arkivbild

EU beslutade hösten 2021 om en förordning som syftar till att underlätta övergången för bland annat företag då Storbritannien inte längre är en del av EU. Genom förordningen inrättades den så kallade Brexitjusteringsreserven (BAR).

Regeringen har därför beslutat om en förordning som ger företag möjligheter att få stöd för ökade kostnader till följd av att Storbritannien lämnat EU.

– Nu skapas möjligheter för framför allt mindre och medelstora företag i Sverige att minska kostnaderna för den administrativa börda som kan ha uppkommit till följd av brexit, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Fördelningen av medlen i Brexitjusteringsreserven baseras på medlemsstaternas storlek på handeln med Storbritannien och fisket i Storbritanniens exklusiva ekonomiska zon. Den totala summan som Sverige fått för brexitstöd är 137 miljoner euro. Stödet som helt finansieras med EU-medel är inriktad på att hantera en ökad regelbörda. Stödet lämnas som s.k. försumbart stöd och kan därför även avse kostnader som redan uppstått för företagen.

Stöd får lämnas för konsult- och rådgivningstjänster, direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien liksom för deltagande i mässor och liknande. Stöd ska också kunna lämnas för investeringar i hamninfrastruktur, såsom terminalbyggnader och liknande, till den del infrastrukturen är nödvändig för statens myndighetsutövning. Genom dagens beslutade förordning införs också en möjlighet för statliga myndigheter att få ersättning för ökade kostnader med anledning av brexit.

Stöd får lämnas för kostnader under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. Frågor om stöd prövas av Svenska ESF-rådet som också får möjlighet att meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av förordningen.

Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login