Svenskarna inte helt jämställda ännu

Av på 9 mars, 2019

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att lite mer än hälften av svenskarna anser att sociala attityder och beteenden oftare gynnar män i högre grad än kvinnor. Endast 28 procent anser att kvinnor och män gynnas i lika hög utsträckning. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som i övriga världen (27 procent). Bland kvinnor anser 68 procent att män gynnas och bland män är motsvarande andel 37 procent.

När det gäller jämlikhet mellan män och kvinnor anser svenskarna i genomsnitt att Sverige befinner sig på 6,6 på en skala från 1 till 10 där 10 motsvarar total jämlikhet. Män sätter i genomsnitt ett högre värde på skalan än kvinnor, 7,0 jämfört med 6,2, och personer i åldern 55 år eller äldre sätter i genomsnitt ett något högre värde på skalan jämfört med de som är yngre. Jämställdhet anses ha uppnåtts i ungefär lika hög grad i hemmen, sociala sammanhang, inom politiken, i media och på arbetsplatser.

Undersökningen visar även att bland kvinnor i åldern 18-34 år har en relativt hög andel ansett sig blivit utsatta för sexuella trakasserier (27 procent). Motsvarande andel totalt i världen är 16 procent, varav andelen är högst i Mexiko (43 procent).

Totalt i Sverige uppger 13 procent att de har blivit utsatta för någon typ av fysiskt eller psykiskt våld under det senaste året. Även i övriga världen ligger resultatet på denna nivå (14,5 procent) men det är stor skillnad mellan olika länder. De länder där högst andel har blivit utsatta för våld är Paraguay och Mexiko medan lägst andel finns i Italien. I Sverige är andelen ungefär lika hög bland män som bland kvinnor, 14 respektive 13 procent. Högst andel som har blivit utsatta för våld finns i åldersgruppen 18-34 år och minskar därefter med stigande ålder. Även i övriga världen är andelen som blivit utsatta för våld högst i åldern 18-34 år, men där är andelen högre bland kvinnor än bland män.

Om undersökningen
WIN/Gallups End of Year Survey genomförs i samarbete mellan dess medlemsföretag. Origo Group har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 1 002 svar från svenskar i november 2018. Undersökningen har genomförts i 40 av världens länder i oktober 2018-januari 2019 med omkring 1 000 svar per land. Totalt har 30 890 personer deltagit i undersökningen.

Om WIN/Gallup International
WIN-nätverket består av medlemsföretag från 77 länder världen över. Tillsammans täcker vi in 95 procent av världsmarknaden. Medlemmarna samarbetar för att dela branschkunskap, nya undersökningsmetoder och verktyg samt att hjälpa varandra att finna de mest lämpliga lösningarna på internationella undersökningsprojekt. Det finns endast ett medlemsföretag per land och Origo Group representerar Sverige i detta avseende.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in