Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser

By on 28 juni, 2023

Utredaren och rådmannen Sara Markstedt har över­lämnat promemorian Vistelse­förbud på allmän plats och vissa andra platser ,till justitie­minister Gunnar Strömmer.

Utredaren föreslår en ny lagstift­ning som möjlig­gör tids­begränsade vistelse­förbud, för personer med koppling till kriminella nätverk.

– Den grova organi­serade brotts­ligheten måste tryckas tillbaka och trygg­heten i samhället återupp­rättas. Det är positivt att vi nu har förslag till ännu ett verktyg som kan hjälpa de brotts­bekämpande myndig­heterna i det arbetet. Vi ser fram emot att arbeta vidare med förslagen och de skickas nu på remiss, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Utredaren har haft i uppdrag att överväga om det bör införas en möjlighet att begränsa enskilda personers rätt att vistas på vissa platser eller områden i samhället utan att personen nödvändigtvis är dömd för att ha begått brott.

Enligt utredningens förslag ska det införas en ny lag om vistelse­förbud på allmän plats och vissa andra platser.

Förslaget innebär bland annat följande:

  • Vistelseförbud ska kunna utfärdas för personer som kan befaras medvetet främja ett kriminellt nätverks brotts­lighet i ett visst geografiskt avgränsat område.
    .
  • Vistelseförbud ska gälla på allmän plats och vissa andra platser – skolgårdar och liknande områden runt förskolor och fritidshem och i fordon på allmän plats – inom det geografiskt avgränsade området.
    .
  • Vistelseförbud ska vara straff­sanktionerat.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login