Äldre mer uppkopplade under coronavåren – 1 av 3 har fått närmare kontakt med släkt och vänner

By on 27 juni, 2020
Arkivbild

I tider av social isolering har många svenskar även upplevt det motsatta: kontakten med släkt och vänner har ökat, med teknikens hjälp. Och det är de äldre som tagit det största klivet.

En av tre seniorer säger att de har haft mer digital kontakt med släktingar än tidigare, och många anser att relationerna förbättrats tack vare digital kommunikation. Samtidigt känner fler äldre sig mindre ensamma med anledning av teknikutvecklingen.

Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Telenor.

– I en mycket tuff situation för hela samhället, där den fysiska vardagen ställts om ända har många tvingats till en intensivkurs i det uppkopplade livet. På bara ett par månader har vi tagit större digitala utvecklingssprång än under de senaste tio åren. När fler tar klivet in till den digitala gemenskapen så hjälper det oss samtidigt att umgås på fler olika sätt och fördjupa våra relationer, inte minst med våra äldre, säger Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.

Undersökningen med drygt 1100 svarande visar att svenskarna i hög utsträckning anammat digital teknik och nya beteendemönster under våren, inte minst i grupper som tidigare stått utanför. Bland seniorer har utvecklingen varit explosionsartad.

Ökat surfande och minskat digitalt utanförskap bland äldre

Telenors surfstatistik från mars och april i år, då pandemin eskalerade i Sverige, visar att personer över 70 år använde i snitt 64 procent mer surfdata jämfört med samma period i fjol. Bland samtliga svenskar är siffran 39 procent. Samtidigt visar undersökningen att andelen äldre som anser att digital kommunikation gör dem mindre ensamma ökat kraftigt, från 4 till 19 procent.

Äldre är även den grupp som är mest optimistiska till hur skärmtiden påverkat deras liv, där 57 procent anser att den påverkat livet positivt. Samtidigt anser 38 procent att de har mer kontakt med vänner tack vare digital kommunikation, siffror som är mångfalt högre jämfört med motsvarande siffror från 2019 (6 procent). Totalt uppger var tredje svensk att de i dag har mer digital kontakt med sina släktingar än före pandemin, och av dem svarar 34 procent att det har lett till en förbättrad relation.

– Enligt Internetstiftelsen lever cirka en miljon svenskar i digitalt utanförskap, varav nära 750 000 personer är över 65 år. Det innebär att många gått miste om den samhällsservice, information och sociala kontakter som sker online. Vårens beteendeskifte kan dock indikera en viktig vändning, något som gynnar alla. Paradoxalt nog har den här svåra krisen givit oss den bästa möjligheten någonsin att minska teknikklyftan och skapa ett mer inkluderande samhälle, säger Katarina Hamnholm.

Svenskarna tror på teknikens genomslagskraft

Den generella teknikoptimismen har samtidigt vuxit sig starkare. Nästan var femte person (18 procent) uppger att de blivit mer positivt inställda till ny teknik under våren, och två av tre (66 procent) tror att ny teknik kommer att göra samhället bättre i framtiden.

– I Sverige har vi historiskt och även internationellt sett varit framåtlutade och snabba på att ta till oss nya innovationer och anamma beteendemönster. Det vi ser nu är att den trenden håller i sig, men att optimismen omfattar allt fler som verkar tro på tekniken som en avgörande faktor för att ta oss starkare ur krisen och skapa ett bättre samhälle, säger Katarina Hamnholm.

…………….

Utdrag ur Novus-undersökningen

Många har kommit närmare sina släktingar under coronapandemin tack vare tekniken

34 procent av alla svenskar har ökat sin digitala kontakt med sina nära släktingar.

 • Fråga: Hur har din digitala kontakt med nära släktingar förändrats under coronapandemin?
  Svar per alternativ: Den har ökat i hög utsträckning (7 procent), den har ökat i viss utsträckning (28 procent), den är oförändrad (50 procent), den har minskat i viss utsträckning (7 procent), den har minskat i hög utsträckning (4 procent).
 • Bland 65-79-åringar uppger 30 procent,att de har ökat sin kontakt med nära släktingar.
  Svar per alternativ: Den har ökat i hög utsträckning (6 procent), den har ökat i viss utsträckning (24 procent), den är oförändrad (55 procent), den har minskat i viss utsträckning (8 procent), den har minskat i hög utsträckning (4 procent).
 • Fråga: Hur har den ökade digitala kontakten påverkat dina relationer till nära släktingar?
  34 procent av de svenskar som har haft mer digital kontakt, uppger också att deras relation med nära släktingar har förbättrats på grund av den ökade digitala kontakten. Motsvarande siffran för äldre (65–79 år) är 35 procent. Bara fyra procent (i alla åldersgrupper) säger att de har fått försämrade relationer.

Stor ökning av äldres tilltro till digital kommunikation

38 procent av äldre anser att digital kommunikation leder till mer kontakt med vänner. I en motsvarande undersökning från 2019 var siffran 6 procent.

 • Fråga: På vilket sätt upplever du att digital kommunikation påverkat ditt sociala liv? (Mer eller mindre kontakt med vänner).
  Mer kontakt (38 procent) , 
  Ingen skillnad (49 procent), Mindre kontakt (12 procent).

31 procent av äldre tycker att det är lättare att underhålla relationer tack vare digital kommunikation. I undersökningen från 2019 var siffran 11 procent.

 • Fråga: På vilket sätt upplever du att digital kommunikation påverkat ditt sociala liv? (Lättare eller svårare att underhålla relationer)
  Lättare (31 procent), 
  Ingen skillnad (57 procent) , Svårare (9 procent).

19 procent av äldre känner sig mindre ensamma tack vare digital kommunikation. I undersökningen från 2019 var siffran 4 procent.

 • Fråga: På vilket sätt upplever du att digital kommunikation påverkat ditt sociala liv? (Mer eller mindre ensam)
  Mindre ensam (19 procent) , 
  Ingen skillnad (65 procent) , Mer ensam (13 procent).

57 procent av äldre tycker att skärmtid har påverkat livet ganska eller mycket positivt. Det är mest av alla åldersgrupper.

 • Fråga: På vilket sätt anser du att skärmtid har påverkat ditt liv?
  Fördelning per alternativ (65+): Mycket positivt (11 procent), ganska positivt (46 procent), varken eller (41 procent), ganska negativt (2 procent), mycket negativt (0 procent).

65–79 år är den åldersgrupp som i störst utsträckning kommer att fortsätta umgås på distans även efter coronapandemin

 • 17 procent svarade ”umgås på distans” på frågan ”Kommer du efter coronapandemin att fortsätta med någon av följande beteenden i större utsträckning än du gjorde före pandemin?”.
 • Övriga alternativ i inbördes ordning: Inget av alternativen (56 procent), e-handla (26 procent), handla mat på distans (15 procent), ha möten på distans (12 procent), arbeta/studera på distans (4 procent), träffa läkare på distans (3 procent).

Svenskarna tror på ny tekniks genomslagskraft

 • 60 procent av svenskarna tror att ny teknik kommer bidra till att nästa generation får det bättre66 procent tror att ny teknik i framtiden kommer ha positiva konsekvenser på samhället
 • 66 procent har svarat ”ganska eller mycket positivt” på frågan ” Vad tror du att ny teknik i framtiden kommer att få för konsekvenser på samhället”.
 • 60 procent tror att ny teknik i framtiden kommer ha positiva konsekvenser på sin vardag
 • 18 procent har blivit mer positiva till ny teknik under coronapandemin – 1 procent har blivit mer negativa

Regionalt
Örebronyheter

Källa Telenor
Om undersökningarna
Den kvantitativa undersökningen i maj 2020 är genomförd av Novus på uppdrag av Telenor. Totalt har 1 149 internetintervjuer genomförts bland allmänheten mellan 27 maj–1 juni 2020. Resultaten är riksrepresentativa. Webbintervjuerna är genomförda inom ramen för en slumpmässigt rekryterad panel.
Demoskop har utfört den tidigare undersökningen på uppdrag av Telenor under 2019. Undersökningen baserades på 2 003 internetintervjuer bland allmänheten (18 år och uppåt) genomförda mellan 29 januari och 10 februari 2019. 

You must be logged in to post a comment Login