Antal heltidsjordbruk minskar

Av på 24 juni, 2021
Foto: Calle Bredberg

Det fanns drygt 14 100 heltidsjordbruk i Sverige 2020. Det är en minskning med knappt 2 900 jordbruk sedan 2010. Även om antalet heltidsjordbruk har minskat har de utgjort 24-25 procent av samtliga jordbruk sedan 2010.

Heltidsjordbruken brukar ungefär 1,9 miljoner hektar åkermark och knappt 300 000 hektar betesmark, det motsvarar 75 procent av all åkermark respektive 64 procent av all betesmark. Även merparten av samtliga djur återfinns på heltidsjordbruken med undantag av får, där nästan hälften finns vid deltidsjordbruk.

Grafiken ovan visar hur stor andel av arealer och djur som finns hos heltidsjordbruk respektive deltidsjordbruk 2020.

Sysselsatta inom heltidsjordbruket

Jordbruken delas in i driftsinriktningar i tre olika nivåer. Det finns fyra bastyper varav en, småbruk, inte är en möjlig indelning för heltidsjordbruk eftersom småbruk inkluderar de med färre en 400 standardtimmar. Heltidsjordbruken delas därmed in i tre olika bastyper. Flest företag och sysselsatta finns i skötsel av lantbruksdjur, drygt 7 800 företag och knappt 30 000 anställda. Dock har både antal företag och antal sysselsatta minskat sedan 2010. Minskningen har varit 21 respektive 9 procent. Antal företag inom växtodling har minskat med 10 procent sedan 2010 till drygt 4 300 företag, medan antal sysselsatta har ökat med 1 procent till drygt 21 000 anställda.

Grafiken visar antal heltidsföretag och antal sysselsatta vid heltidsföretag fördelat på driftsinriktningar.

År 2020 var det drygt 58 000 sysselsatta inom heltidsjordbruket. Det motsvarar ungefär 35 procent totalt antal sysselsatta inom jordbruket. Inom heltidsjordbruket var knappt 22 000 kvinnor sysselsatta och drygt 36 000 män. Kvinnor har utgjort 37-39 procent av de totalt sysselsatta inom heltidsjordbruket sedan 2010.

De sysselsatta delas upp i stadigvarande sysselsatta och tillfälligt sysselsatta. 2020 var drygt 43 000 stadigvarande sysselsatta, vilket motsvarar 74 procent av totalt antal sysselsatta i heltidsjordbruket Andelen stadigvarande sysselsatta har därmed minskat sedan 2010 då motsvarande andel var 80 procent.

Klassificering av heltidsjordbruk

Ett jordbruk klassificeras som ett heltidsjordbruk om verksamheten kräver minst 1 600 standardtimmars arbete per år. Antal standardtimmar tas fram genom en beräkning och baseras inte på en undersökning av jordbrukarnas faktiska arbetstid. Utifrån en uppskattad genomsnittlig tidsåtgång för till exempel skötsel av mjölkkor, odling av specifika grödor med mera uppskattas det totala antalet standardtimmar per företag utifrån varje företags specifika verksamhet.

Strukturundersökningen ger underlag till många beslut

Uppgifterna om heltidsjordbruket är resultat från den Strukturundersökning som genomfördes under 2020. Under första halvåret 2021 har det löpande publicerats flera resultat från undersökningen. Resultat finns i statistikrapporter och i statistikdatabasen.

Strukturundersökningen genomförs var tredje eller fjärde år, inte bara i Sverige utan var tionde år även i resten av världen utifrån en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor. Behovet av statistiskt underlag inom jordbruksområdet är stort. Ur ett internationellt perspektiv handlar det om världens livsmedelsförsörjning, ur ett EU-perspektiv handlar det dessutom om att ha underlag för att bedöma den jordbrukspolitik som förs och ur ett nationellt perspektiv handlar det om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in