Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

Av på 28 mars, 2020

Regeringen har fått ett förslag på fyra åtgärdspaket omfattande ca 4 miljarder kronor riktade till innovationsföretag under en period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år. Åtgärdspaketen kan möjliggöra att innovationsföretag över hela landet kan få relevant stöd i rådande läge och att viktiga innovationer och patent därmed kan räddas. Förslagen har tagits fram och överlämnats gemensamt av föreningen för de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP.

Förslagen är:

  1. Bidrag via Vinnova till innovationsföretag om sammanlagt 1,5 miljard kronor.
  2. Ägarkapital via holdingbolag och såddkapitalbolag om sammanlagt 0,6 miljard kronor.
  3. Mer villkorslån via Almi om 0,5 miljarder kronor och riskkapital via Almi Invest om 1 miljard kronor.
  4. Anslag till utförare som stödjer innovationsföretag om sammanlagt 0,35 miljard kronor.

Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxt-verket och oss själva, holdingbolag, inkubatorer och science parks, samt andra aktörer i innovationsstödsystemet, för att omgående kunna kanalisera ut kapitalet över hela landet till innovationsföretagen, vilka har ett skriande behov av krisstöd.

Dessa innovationsföretags patentportföljer innehåller merparten av svensk forskning de senaste årtiondena. Det kommer ta årtionden att komma fram med nya forskningsupptäckter och affärskoncept med samma kaliber. Går dessa innovationsföretag i konkurs, kommer Sverige inte på överskådlig tid kunna återhämta förlorade patent byggt på många års forskning.

Detta för också med sig att många års investeringsmedel i dessa innovationsföretag går förlorade, vilket kommer synas i stora ekonomiska förluster i alla investerares kassor och alla ägares balans- och resultaträkningar. Förutom att alla investeringar kommer gå förlorade för företag och investerare, är de förluster som Sverige kommer att göra genomgripande och oöverskådliga.

”Våra innovationsföretag befinner sig i ett mycket utsatt läge”, berättar Johan Lilliecreutz, ordförande i föreningen FUHS och tillika vd för LiU Holding AB. ”Deras möjlighet och förmåga att klara av nuvarande kris är helt avgörande för Sveriges framtida position som kunskapsnation. Vi som nation måste nu med alla till buds stående medel framtidssäkra de investeringar vi gjort i våra innovationsföretag – annars försvinner innovationerna från vårt land. Det presenterade åtgärdspaket, som riktar sig till innovations-företag, tar ett rejält helhetsgrepp och innehåller konkreta förslag som snabbt kan omsättas i handling.”

Det tillgängliga riskvilliga kapitalet i landet har mer eller mindre försvunnit på tre veckor. Pågående finansierings¬rundor ställs in i såväl noterade som onoterade innovationsföretag och nynoteringar på börserna skjuts på fram¬tiden.

Nu gäller det att rädda de innovationsföretag, som har kapitalbrist, när investerare inte investerar. Sen när väl före¬tagen sagt upp personal, kommer investerare ännu mindre vilja investera i dem, eftersom ett attraktivt team inte finns på plats för att driva företaget. Investerare kan komma att lysa med sin frånvaro en avsevärd tid framöver.

”Vi har gjort det förr, vi ska göra det igen – att sätta svenska innovationer på en global marknad!”, säger Lena Miranda, ordförande för branschorganisationen SISP, medlem i Regeringens innovationsråd och tillika vd för Linköping Science Park. ”För att klara det behöver vi agera nu! Vi behöver agera för att rädda svenska innovationsföretag. De är företagen som ska säkerställa Sveriges framtida konkurrenskraft och sysselsättning för morgondagens arbetskraft.”

Med det rådande krisläget är det avgörande att nyttja redan väletablerade myndigheter, offentliga aktörer och investerare som har relevanta kärnkompetenser i den nationella infrastrukturen – till att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.

Hela åtgärdspaketet hittar du här » https://www.sisp.se/start/%C3%A5tg%C3%A4rdspaket-f%C3%B6r-att-r%C3%A4dda-innovationsf%C3%B6retag-och-framtidens-jobb

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Swedish Incubators & Science Parks

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in