Bättre bedömning av patienters symtom och förbättrad användning

By on 22 september, 2017

Bättre bedömning av patienters symtom och förbättrad användning av ECT är några resultat som presenteras i Kvalitetsregister ECT:s årsrapport.

– Kvalitetstregister ECT är ett nationellt kvalitetsregister som samlar in och bearbetar information om effekterna av behandling med ECT, säger Axel Nordenskjöld, läkare vid psykiatrin i Region Örebro län samt forskare och registerhållare för kvalitetsregister ECT.

I årsrapporten för 2016 konstateras det bland annat att vården i allt högre grad är följsam till de riktlinjer som anger vid vilka tillstånd ECT är en lämplig behandlingsform. En annan förbättring är att patienter i högre grad blir noggrant bedömda som ett underlag för en anpassning av sin behandling.

– Detta är exempel på två områden där vi ser en förbättring som ger oss bekräftelse på att det arbete som gjorts nationellt gällande enhetliga riktlinjer för ECT har gett resultat, berättar Axel.

Uppföljning av behandlingen
I årsrapporten för 2016 kan vi se att allt fler patienter följs upp under sitt sjukdomsförlopp med hjälp av en skattningsskala för depression. Genom att undersöka och dokumentera behandlingens effekt under själva behandlingsförloppet, som kan pågå under 2-3 veckor, är det möjligt att göra en individuell anpassning av behandlingen. Uppföljningen ger också vägledning för om behandlingen bör prövas på nytt om patienten blir sjuk igen senare. Andelen patienter som får en uppföljning under behandlingen har sedan 2012 ökat med 17 procentenheter.

Kvalitetsregistret ger en förutsättning för systematiska förbättringar och forskning

– Genom att de enheter som jobbar med ECT dokumenterar uppgifter i kvalitetsregistret skapas en viktig förutsättning för ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete. Det ger även underlag för vidare forskning, säger Axel Nordenskjöld.

Fakta om elektrokonvulsiv terapi, ECT
ECT används som behandlingsmetod vid bland annat svåra depressioner där annan behandling inte fungerar. Omkring 4 000 patienter får ECT varje år i Sverige. Behandlingen pågår vanligen under cirka 2-3 veckor. ECT fungerar genom att ett krampanfall framkallas. En vanlig biverkan är att man har svårt att minnas det som hänt under tiden man behandlats med ECT. Samtidigt leder ECT till cellnybildning i områden i hjärnan som skadas av depression.Depressionssymptom minskar och tänkande förbättras av behandlingen.

Fakta från Kvalitetsregister ECT
50 behandlande enheter i landet rapporterade under 2016 till Kvalitetsregister ECT. Antalet individer som erhöll ECT var 3 973, en minskning med 228 individer jämfört med 2015. Täckningsgraden för Kvalitetsregister ECT uppgick till 89 procent under 2016. Patienternas ålder varierade mellan 15 och 99 år. Andelen kvinnor av de registrerade var 62 procent. Knappt 80 procent av patienterna behandlades för depression. Kvalitetsregister ECT blev ett nationellt register 2011. Registerhållare för Kvalitetsregister ECT är Axel Nordenskjöld, Medicine doktor, Örebro universitet och Överläkare, Region Örebro län.

You must be logged in to post a comment Login