Boverket har fått i uppdrag att se över regelverk

By on 4 oktober, 2023
Arkivbild

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att beskriva och utvärdera regelverket för att ändra detaljplaner, i uppdraget ingår också att se över gällande rätt och rättstillämpning för olagliga planbestämmelser.

Ungefär en fjärdedel av planbesluten i Sverige handlar om att ändra befintliga detaljplaner. Detaljplaner kan behöva ändras för att anpassas till nya förhållanden och hålla dem aktuella utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs när nya detaljplaner tas fram.

– Ändring av detaljplan kan i många fall vara ett flexibelt och bra alternativ till att upprätta nya detaljplaner. Då är det viktigt med tydliga regelverk som är lätta att tillämpa. En planprocess ska aldrig behöva vara mer komplicerad än vad som är nödvändigt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Effektiva och ändamålsenliga plan- och byggprocesser ger bättre förutsättningar för en ökad tillgång på planlagd mark. För detta krävs att de juridiska verktyg som kommunerna har tillgång till för sin planering är enkla, tydliga och ändamålsmässiga.

Boverket ska redovisa hur regelverket påverkar förutsättningarna för kommuner att digitalisera äldre detaljplaner samt analysera förutsättningarna för att genom ett ändringsförfarande ändra användningen i detaljplan, till exempel från kontor till bostäder. I uppdraget ingår även att Boverket gör en översyn av gällande rätt och rättstillämpning i fråga om olagliga planbestämmelser.

– Min förhoppning är att Boverkets arbete i förlängningen ska bidra till ett mer effektivt utnyttjande av regelverket för ändring av detaljplaner och olagliga planbestämmelser, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 april 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login