All posts tagged "Landsbygds- och infrastrukturdepartementet"

 • Möjligheten att ansöka om körkortslån upphör

  Regeringen har 21 december beslutat om en förordning, som innebär att möjligheten att ansöka om körkortslån upphör 1 januari 2024. – Intresset för körkortslån har sjunkit successivt sedan det infördes, vilket innebär att anslaget har varit kraftigt...

  • Posted december 21, 2023
  • 0
 • Norge stoppar gränsöverskridande fiske i Skagerrak

  I samband med de årliga konsultationerna mellan EU och Norge om nästa års fiskemöjligheter, som avslutades fredagen den 8 december 2023. Meddelade Norge att de har beslutat att stoppa det gränsöverskridande fisket i Skagerrak, från och med...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • Förslag om sänkt ålder för taxiförarlegitimation

  Sänkt ålder för taxiförarlegitimation från 21 till 20 år, det är innebörden av en promemoria som nu går ut på remiss. Dessutom föreslås ny beloppsgräns för prisuppgift för resor med taxi. Taxibranschen har behov av nyrekrytering av...

  • Posted december 4, 2023
  • 0
 • Utredning ska förhindra brister i byggnadsverk

  Regeringen tog i onsdags 8 november 2023 emot Byggkontrollutredningens betänkande. Syftet med utredningen, har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor och personskador. – I betänkandet finns flera förslag för att höja säkerheten...

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Förlängd tid för dubbdäck ska utredas av Transportstyrelsen

  Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda tillåten tid för dubbdäck. Utgångspunkten för utredningen ska vara, att den tid på våren som det är tillåtet att använda dubbdäck förlängs med två veckor. – Det är viktigt att...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Polismyndigheten ska få ökad tillgång till befintliga kamerasystem

  Som en del i regeringens kameraoffensiv mot kriminella nätverk får Polismyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på hur polisen, inom ramen för befintligt regelverk, kan få ökad tillgång till befintliga kamerasystem kopplade till den...

  • Posted oktober 15, 2023
  • 0
 • Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras

  Regeringen har beslutat att ge myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar. Samordnande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap...

  • Posted oktober 10, 2023
  • 0
 • Prognoser och scenarier för bostadsbyggande ska förbättras

  Regeringen ger Boverket i uppdrag att förbättra prognoser och scenarier för byggande. Boverket ska bland annat undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier, för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta....

  • Posted oktober 8, 2023
  • 0
 • Boverket har fått i uppdrag att se över regelverk

  Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att beskriva och utvärdera regelverket för att ändra detaljplaner, i uppdraget ingår också att se över gällande rätt och rättstillämpning för olagliga planbestämmelser. Ungefär en fjärdedel av planbesluten i...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Mer resurser till Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen behöver ges bättre förutsättningar att bedriva tillsyn, arbeta med körkortsingripanden samt utveckla såväl regler som register. Därför avser regeringen att förstärka Transportstyrelsen med totalt 60 miljoner kronor för 2024. Regeringen föreslår att Transportstyrelsens verksamheter för regelutveckling...

  • Posted oktober 1, 2023
  • 0