EU-förslag tar inte hänsyn till Sveriges behov

By on 14 maj, 2023
Arkivbild

EU-kommissionens förordning om restaurering av natur är inte anpassad efter Sveriges behov, det menar Byggföretagen som tagit fram en rapport för att belysa förslagets konsekvenser för samhällsbyggnationen.

– Den bebyggda ytan i städer kan halveras och 2,5 miljoner hektar skog tas ur produktion eller sättas i träda, säger Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig, Byggföretagen.

Det övergripande målet med förordningen är förbättra den biologiska mångfalden i EU:s medlemsländer. Om förslaget vinner laga kraft kommer EU kunna ställa bindande krav på medlemsländerna när det kommer till att säkerställa bevarandestatusen för olika art- och naturtyper. Samtidigt råder stora skillnader mellan länderna vad gäller artskydd och tillgången till ”gröna ytor”.

– Sverige är ett av Europas grönaste länder med endast tre procent av ytan bebyggd. Vi har också ett aktivt arbete för att stärka ekosystem. Det måste vägas mot behovet av fortsatt urbanisering, ett ökat inslag av till exempel trähusbyggnation och de pågående industrisatsningarna i norra Sverige, säger Carina Utterström Mace.

Enligt Byggföretagen har EU-kommissionens förordning tagits fram utan en intäkts- och kostnadsanalys för samhällseffekterna i Sverige. Därtill tas för lite hänsyn till det kommunala självbestämmandet.

– Förordningen behöver ändras så att mer hänsyn tas till varje lands förutsättningar. I sin nuvarande utformning leder förslaget till samhälleliga kostnader i Sverige på hundratals miljarder kronor fram till 2050, säger Carina Utterström Mace.

Sverige/EU
Örebronyheter

Källa: Byggföretagen

You must be logged in to post a comment Login