Folkhälsomyndigheten har nu ansvar för att följa upp regeringens hbtqi-handlingsplan

By on 25 januari, 2022
Arkivbild

Med start 2022 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa upp regeringens handlingsplan för hbtqi-personer med syfte att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Folkhälsomyndigheten är en av elva hbtqi-strategiska myndigheter i Sverige. Tidigare har samordningen av dessa myndigheter skett ambulerande, men Statskontorets utvärdering visar på vikten av kontinuitet för önskad effekt. Nu har alltså Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att samordna, stödja och följa upp det arbete som görs nationellt i hbtqi-området. I uppdraget ingår också att ge stöd för kunskapsproduktion och indikatorer, samt att identifiera utvecklingsområden i återrapporteringen till regeringen.

– Det här uppdraget är välkommet och möjliggör en högre grad av systematik i arbetet för jämlik hälsa för hbtqi-personer i Sverige. Det är en prioriterad och tvärsektoriell fråga som spänner över flera folkhälsoområden, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Även om hälsan i befolkningen för de allra flesta generellt är god och utvecklas positivt så finns det skillnader inom och mellan grupper och för olika folkhälsoområden. Bland hbtqi-personer rapporteras en sämre hälsa jämfört med heterosexuella personer och cispersoner.

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från det övergripande målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsomyndighetens arbete

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa hälsoutvecklingen och utvecklingen av förutsättningar för hälsa bland hbtqi-personer över tid samt att, genom kunskapsspridning om effektiva metoder och insatser, främja hbtqi-personers lika förutsättningar att uppnå en god hälsa. Som en av de elva hbtqi-strategiska myndigheter har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att integrera ett hbtqi-perspektiv i den ordinarie verksamheten.

Hbtqi-personer är ett samlingsbegrepp som innefattar homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation.

Uppdraget är tvärsektoriellt och inkluderar flera stora områden som Folkhälsomyndigheten arbetar med, som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), prevention för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS), psykisk hälsa och suicidprevention, hälsofrämjande levnadsvanor samt hiv och sti-prevention.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten 

You must be logged in to post a comment Login