Fortsatt ökade resursbehov för polisens brottsbekämpning

By on 4 mars, 2022
Arkivbild

Polismyndigheten behöver under perioden 2023–2025 fortsatt resursförstärkning för att möta samhällets utmaningar. Finansiering av polisens tillväxt och förstärkt medarbetarskydd är delar som lyfts fram i Polismyndighetens budgetunderlag till regeringen.

Ett förändrat omvärldsläge ställer ökade krav på Polismyndigheten. För att möta den allvarliga samhällsutvecklingen, bekämpa brottsligheten och samtidigt öka tryggheten och värna förtroendet för polisen, behöver Polismyndigheten fortsätta stärka såväl sin brottsbekämpande förmåga som andra förmågor.

Därför äskar Polismyndigheten om resurstillskott på drygt 4 miljarder för perioden, i sitt budgetunderlag till regeringen. Äskandena tar sikte på myndighetens fortsatta tillväxt, ett stärkt medarbetarskydd samt säkerhetsrelaterade kostnader i samband Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2023.

– Fortsatta och långsiktiga satsningar på bland annat personell tillväxt och teknik är en förutsättning för att polisen ska kunna stärka sin förmåga att minska brotten och öka tryggheten, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Utvecklingen av det grova och dödliga våldet ställer höga krav på myndigheten att prioritera resurser för utredning av dessa brott, som många gånger är särskilt resurskrävande.

En annan stor utmaning är det grova våldet mot särskilt utsatta brottsoffer och brott i parrelation. Precis som när det gäller grov organiserad brottslighet krävs ett långsiktigt arbete där hela samhället agerar med förebyggande och brottsbekämpande insatser.

En förutsättning för att stärka polisens förmåga är att bli fler polisanställda – både att attrahera nya och behålla de redan anställda. Därför bedriver myndigheten ett mycket aktivt attrahera-arbete till grundutbildningen samt har tillsammans med lärosätena inrättat funktionsinriktad och verksamhetsintegrerad polisutbildning, utbildningar som ger bland annat redan anställda civila möjlighet att utbilda sig till polis.

– Det är positivt att extra medel till fortsatta lönesatsningar beslutats. En annan förutsättning för att attrahera och behålla poliser är ett stärkt medarbetarskydd. Det ska aldrig tolereras att de som är satta att skydda vårt samhälle utsätts för hot, våld och påtryckningar, säger Anders Thornberg.

Utöver fler poliser är en utvecklad teknisk förmåga avgörande för att stärka polisens brottsbekämpande förmåga att inhämta information från digitala källor, bearbeta stora informationsmängder och utöka server- och lagringskapaciteten.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login