Förvaltning av vilda djur är inte djurförsök

By on 3 september, 2019

Att förvalta eller övervaka populationer av djur som lever vilt ska inte anses vara djurförsök om det inte finns ett tydligt vetenskapligt syfte. Det framgår i den rapport som Jordbruksverket nu lämnar till regeringen.

– Forskning och förvaltning av våra vilda djur går idag ibland in i varandra och vår rapport visar att många aktörer anser att det är krångligt att veta hur de ska se på sin verksamhet och vilka regler som gäller, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Arbetet med regeringsuppdraget har skett i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. I rapporten lämnar vi flera förenklingsförslag för att göra det enklare och tydligare för aktörerna, vi föreslår bland annat en ändring i djurskyddslagen och ett antal olika kriterier som kan förenkla bedömningen kring vad som är förvaltning och vad som är forskning.

Enklare och tydligare
Förvaltningsåtgärder utförs för att förvalta eller övervaka djurbestånd. Det kan exempelvis vara skyddsjakt, provfisken eller andra inventeringar av djur i naturen. Djurförsök har ett tydligt vetenskapligt syfte och genomförs för att testa teorier eller hypoteser, eller för att ta fram nya teorier. Exempel på djurförsök kan vara att analysera hur olika miljögifter påverkar vilda djur eller forskning på sjukdomar hos vilda djur.

Förvaltningsåtgärderna regleras redan i annan lagstiftning och styrs ofta redan genom myndighetsbeslut, och det blir både enklare och tydligare för de som utför förvaltning om de inte regleras även i djurskyddslagen.

– Vi har i utredningen sett på djurskyddsaspekterna men inte funnit att det finns skäl för att jämställa förvaltningsåtgärder med djurförsök. Vi bedömer inte att den relativt omfattande djurskyddslagstiftning som finns för att skydda djur i djurförsök är motiverad vid förvaltningsåtgärder, och denna hantering styrs dessutom redan av andra myndighetsbeslut, säger Helena Elofsson.

Bedömningskriterier ska vägleda
Vi föreslår bedömningskriterier som utövare kan använda för att bedöma om deras verksamheter med vilda djur är djurförsök eller förvaltning.

– Kriterierna behöver utvecklas vidare och en handbok tas fram som kan fungera som en vägledning för utövares bedömning. Vi föreslår att detta görs genom ett fortsatt samarbete mellan Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, säger utredare Johannes Erlandsson.

Djurförsöksetisk nämnd får särskilt ansvar
I uppdraget lämnar vi även ett förslag kring att en regional djurförsöksetisk nämnd får särskilt ansvar för att pröva alla djurförsök med vilda djur i landet. Detta för att samla kompetensen kring djurförsök med vilda djur och säkerställa en effektiv och enhetlig bedömning i den etiska prövningen av djurförsök med vilda djur.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login