Kooperation löser globala utmaningar

Av på 27 november, 2018

Kooperativa företag har i flera hundra år hittat innovativa lösningar på lokala och globala problem, många lösningar har införlivats i offentlig sektor och andra drivs vidare på den kommersiella marknaden. De 100 största kooperativa företagen i Sverige utgör i dag en betydande del av arbetsmarknad och samhällsekonomi med en sammanlagd omsättning på över 400 miljarder kronor, 100 000 anställda och 13 miljoner medlemskap.

Med varumärken och moderna värden som konsumentmakt, ekonomisk transparens, goda arbetsvillkor och hållbar produktion genererar de innovation och tillväxt. Trots det, finns många seglivade myter som påverkar opinionen och attityder och som vi vill avliva:

  • Fakta:
    Kooperativa företag tjänar pengar och går med överskott.
  • Fakta:
    Kooperativa företag finns i alla branscher.
  • Fakta:
    Kooperativa företag är en naturlig del av en fungerande marknadsekonomi.

Kooperation utmanar traditionella idéer om vad ett företag är.
Stödsystemet för företagande utgår från bilden av företag som aktiebolag eller enskild firma. Finansieringssystemen som banker eller investeringsfonder känner inte till eller förstår hur de kan låna ut eller investera i andra företagstyper än aktiebolag. Det finns okunskap eller direkt ovilja hos många företagsekonomiska utbildningsinstitutioner och företagsrådgivare att möta ungas önskan att driva sina företag som kooperativ. Ofta blir de avrådda att starta företag tillsammans. Det tror vi hänger ihop med attityder om företagande och okunskap om kooperation. Till skillnad från aktiebolaget, som är en kapitalassociation, är kooperationen en personassociation. Kapitalassociationen är viktig när industri ska byggas ut eller skapa tillväxt men i ett framväxande tjänstesamhälle är den mest naturliga associationsrättsliga företagsformen personassociationer, d.v.s. kooperativa företag.

Även om det går att driva kooperativa företag som aktiebolag, är den dominerande formen ekonomisk förening. Den nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft sommaren 2018 är ett steg mot att göra förutsättningarna för kooperativa företag jämlika aktiebolag. Men vi vill utmana nästa regering att fortsätta utvecklingen och stå för att kooperationen på ett kraftfullt sätt bidrar till etthållbart privat företagande i Sverige där pengarna stannar kvar i landet. Vi efterfrågar en lagstiftning där ekonomiska föreningar medges samma status som aktiebolag.

Kooperativa ägarformer motverkar utanförskap, ekonomisk ojämlikhet och skillnader mellan stad och landsbygd. Kooperationen står pall när börsekonomin krisar. I Storbritannien, Spanien, Frankrike och Italien överlevde de kooperativa företagen den ekonomiska krisen. Kooperativen har inbyggda värden som många icke-kooperativa bolag måste kämpa för att integrera i sitt CSR arbete i syfte att möta konsumenternas efterfrågan på hållbara tjänster och produkter.

Ett sammanhållet land där bygd och stad är i balans, är en effekt av människors drivkraft att utveckla kommersiella lösningar och bygga levande samhällen. Kooperation är innovation. Därför är det hög tid att svenska lagstiftare skapar rätt förutsättningar för fler att äga och driva företag kooperativt och att läroböckerna lyfter in kooperativ metod och organisering för framtida företagare.

Ett privat delägande där besluten fattas demokratiskt har, underligt nog, låg status i Sverige, ett av världens demokratiska förkämparländer. En undersökning från Företagarna visar att var femte småföretagare planerar att gå i pension de närmsta åren och var tredje företagsledare tror att företaget kommer att läggas ner i samband med det, för att ingen köpare finns, ett vanligt problem på landsbygden. Dessa företag kan bli medarbetarägda personalkooperativ i stället för att avvecklas. I Frankrike har 21 000 jobb räddats kvar de senaste fem åren genom en kooperativ omvandlingsmodell som vi vill utveckla här i Sverige. Men för att det ska kunna ske behöver trösklar i form av laghinder och skattetekniska hinder rivas. Sveriges lagstiftning ligger efter många andra länder i världen för att underlätta medarbetarövertagande.

Vad väntar vi på? Politiker i alla politiska läger, näringsliv, utbildare och invånare i Sverige, ta steget in i kooperationen, så att fler ges möjlighet till sysselsättning, ägande och till att skapa långsiktigt hållbara företag för ett mer sammanhållet, demokratiskt och starkt Sverige!

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in