Lokalt | Det förebyggande arbetet kring självmord ska stärkas

By on 24 augusti, 2016

Självmord och självmordsförsök är ett betydande folkhälsoproblem i vårt län. Det vill Region Örebro län råda bot på, och presenterar en handlingsplan för att minska den psykiska ohälsan samt stärka det förebyggande arbetet kring självmord.

Som ett led i vår strävan att minska antalet självmord i Örebro län presenterar vi en handlingsplan med åtgärder på både kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att höja kunskapsnivån och stimulera samverkan, säger Jenny Steen (S), ordförande i Region Örebro länsfokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård.

Mobila insatser
Handlingsplanen tar bland annat upp behovet av att öka tillgängligheten till insatser för personer med psykisk ohälsa.

För den som drabbas av psykisk ohälsa som innebär en ökad risk för självmord är det avgörande att snabbt få del av förståelse och professionella insatser. Därför tar vi upp möjligheten att inrätta mobila team, säger Jenny Steen.

Tanken är att en mobil funktion skulle kunna utgöra ett komplement för de patienter som behöver tät öppenvård snarare än akut slutenvård. Genom de snabba insatser som de mobila teamen möjliggör är målsättningen dels att minska antalet självmord, dels att stärka insatserna för personer som gjort ett självmordsförsök. Dessutom skulle de mobila teamen också kunna fungera som ett stöd för drabbade och närstående vid traumatiska händelser.

Hur de mobila teamen ska utformas och vilka resurser som krävs för ett genomförande ska nu utredas i enlighet med ett förslag i handlingsplanen.

Sju områden i fokus
Handlingsplanen pekar ut sammanlagt sju fokusområden.

Dessa är:

  • Involvera nyckelaktörer
  • Insatser för ökad samverkan
  • Organisera hälso- och sjukvård och utbilda personal
  • Öka tillgängligheten till professionella insatser
  • Ta vara på det civila samhällets engagemang
  • Höjd kunskapsnivå
  • Kunskapsutveckling

Region Örebro län är en av nyckelaktörerna i det självmordsförebyggande arbetet, och med den handlingsplanen vi nu presenterar vill vi stimulera samverkan, höja kunskapsnivån och bevara engagemanget som finns i samhället. Psykisk ohälsa och suicidpreventivt arbete är frågor som berör oss alla som medmänniskor, medborgare, medarbetare och ledare i olika delar av samhället, säger Maria Nyberg (V).

Även Camilla Hansén (MP) lyfter fram vikten av samarbete i arbetet med att förebygga självmord.

Förebygga självmord är något vi gör tillsammans. Det kan vara lättare att vända sig till en hjälptelefon eller en chatt på webben, än att ta kontakt med vården. Därför vill vi möjliggöra en stabil och långsiktig finansiering för de ideella föreningar som ger stöd till både sjuka och anhöriga, så de får göra det de är bäst på – att finnas till för medmänniskor som behöver stöd, förståelse och information, säger hon.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login