Lokalt – Samverkan leder till ökad delaktighet

By on 5 oktober, 2016

Personer med psykisk ohälsa har ofta behov av hjälp från olika aktörer i samhället, vilket kräver en god samverkan mellan aktörerna. För att säkerställa detta finns sedan 2014 en gemensam handlingsplan för berörda aktörer.

Att vi har en väl fungerande dialog med patienter, brukare och anhöriga är väldigt viktigt för oss. Deras synpunkter och förslag ger oss värdefulla insikter som vi kan ta med oss in i vårt ständigt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete. Tillsammans kan vi förbättra Region Örebro läns verksamheter ytterligare, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Handlingsplanen är framtagen i samverkan mellan Välfärd och folkhälsa, Område psykiatri, länets kommuner samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

I handlingsplanen finns olika utvecklingsområden för att öka patienternas och brukarnas möjligheter att vara delaktiga i viktiga processer på olika nivåer, säger Sofia Wange, koordinator för brukardelaktighet inom Område psykiatri i Region Örebro län.

Positiv utveckling

Inom Örebro län finns det många aktiva brukar-, patient- och anhörigorganisationer. På senare år har psykiatrin och socialpsykiatrin blivit bättre och bättre på att ta till vara deras kompetens och erfarenheter i utvecklingsarbetet. Idag är det nästan rutin att de ideella föreningarna inom området blir kallade när utvecklingsarbete är på gång, säger Elisabet Norlinder, (H)järnkollsambassadör och aktiv i brukarföreningarna.

Inspirationsdag med fokus på ökad delaktighet och inflytande

Arbetet med delaktighet och inflytande är ett ständigt pågående arbete. För att uppmärksamma det arbete som görs arrangerar Område psykiatri, Välfärd och Folkhälsa, länets kommuner samt NSPH Örebro en inspirationsdag den 6 oktober.

Ett 70-tal medarbetare inom hälso- och sjukvården och från länets kommuner deltar tillsammans med representanter från brukar- och anhörigföreningar. Syftet med dagen är att visa på olika sätt att utveckla brukarinflytandet, tydliggöra makt och demokratibegrepp samt föra en dialog kring hur vi gemensamt kan öka brukarnas delaktighet och medverkan, berättar Sofia Wange.

Deltagarna kommer att få ta del av inspirerande föreläsningar som till exempel:

  • Att utveckla brukarinflytandet-om makt och demokrati, Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  • Brukarstyrd brukarrevision, Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, projektledare Brukarkraft, Verdandi

Dagen innehåller även en praktisk del med en workshop där deltagarna bland annat kommer att diskutera hinder och möjligheter för brukardelaktighet. Deltagarna kommer även att få information om hur det är att arbeta som ambassadör för föreningen (H)järnkoll.

Inspirationsdagen arrangeras den 6 oktober i Wilandersalen på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ).

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login