Ny donationsprocess ökar tillgången på organ för transplantation

By on 8 november, 2021

Trots en stark donationsvilja i befolkningen utförs få donationer i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. Med en ny donationsprocess kallad DCD, ska fler patienter kunna erbjudas transplantation. På Akademiska har berörd personal utbildats och sjukhuset är redo att tillämpa DCD. Detta uppmärksammas i samband med den nationella donationsveckan 8-14 november.

Den första njurtransplantationen enligt den nya DCD-processen genomfördes på Akademiska sjukhuset 2019. Nu har berörd personal utbildats och sjukhuset är berett att skala upp.

– Vi har utbildat involverad personal både här på Akademiska och på andra sjukhus i vår sjukvårdsregion. Det finns ett mycket starkt intresse för DCD på alla sjukhusen. Syftet är att möjliggöra för fler svenskar att få sin önskan att donera uppfylld och att fler patienter kan bli transplanterade, säger Amir Sedigh, sektionschef för transplantation vid Akademiska sjukhuset.

DCD, Donation after Circulatory Death, innebär att organ kan omhändertas från fler avlidna. De som kan omfattas av den nya processen är döende patienter som intensivvårdas på grund av en allvarlig sjukdom eller skada, efter ställningstagande att livsuppehållande behandling är utsiktslös och därför avslutas. Tidigare tillämpades enbart en process för donation av organ från avlidna kallad DBD, Donation after Brain Death, att organ doneras efter primär hjärnskada. Den nya processen är ett komplement till den gamla.

Närmare åtta av tio svenskar uppger sig villiga att donera organ/vävnader efter sin död, men trots en hög donationsvilja är behovet av organ fortfarande större än tillgången.

– I och med DCD kan antal njurtransplantationer ökas med cirka 30-40 procent, säger Amir Sedigh.

DCD-projektet startade 2016 i ett nationellt pilotprojekt som avslutades med en slutkonferens i mars 2020 i syfte att implementerat den nya donationsprocessen inom svensk hälso- och sjukvård. Införandet har fördröjts på flera sjukhus på grund av coronapandemin men har nu kommit igång.

FAKTA: DCD-processen i korthet:

  • Omfattar döende patienter som vårdas på grund av en allvarlig sjukdom eller skada på en intensivvårdsavdelning med livsuppehållande behandling (respirator, blodtryckshöjande läkemedel med mera).
  • Ansvarig läkare inom intensivvården gör mycket noggrann medicinsk utredning, som visar att den aktiva vården inte längre är till medicinsk nytta. Beslutet om avbrytande av livsuppehållande behandling förankras hos de närstående vid ett brytpunktssamtal.
  • Från och med detta inriktas behandlingen i stället på palliation i livets slutskede.
  • Transplantationsenheten kontaktas för bedömning om patienten är medicinskt lämplig som donator.
  • I ett separat samtal med patientens närstående erbjuder ansvarig läkare möjligheten för patienten att donera organ efter sin död.
  • Erbjudandet är en del av vården i livets slutskede.
  • Samtycke för donation utreds genom sökning i donationsregister och via samtal med närstående.
  • Efter att samtycket har utretts innebär det att endast de som önskar donera förbereds för donationsingrepp. För de som inte önskar donera avbryts livsuppehållande behandling.

FOTNOT:
Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka initierad av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Gör din vilja känd.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Akademiska sjukhuset

You must be logged in to post a comment Login