Nya scenarier för spridningen av covid-19

By on 22 oktober, 2022
Arkivbild

Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan spridningen av covid-19 åter komma att öka under hösten, detta om nya virusvarianter som är mer smittsamma och har en större förmåga att undgå immunförsvaret får spridning.

Genom att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer minskar risken för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19.

De scenarier som Folkhälsomyndigheten nu presenterar ingår i den tolfte delrapporten till regeringen om smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 i befolkningen. Scenarierna gäller för perioden 20 oktober 2022 till 20 januari 2023. De illustrerar en möjlig utveckling och ska inte uppfattas som en prognos.

Syftet med scenarierna är att utgöra underlag för planering av resurser inom hälso- och sjukvården. Flera olika faktorer ligger till grund för beräkningarna, till exempel inrapporterade fall, mörkertal, vaccinationer och antaganden om kontakter i befolkningen, smittsamhet och immunitet.

Olika virusvarianter

Det som skiljer i de tre scenarierna är antaganden om vilka virusvarianter som kan komma att driva smittspridningen och hur smittsamma de antas vara.

 • Scenario 0:
  Virusvarianten BA.5 antas fortsätta dominera smittspridningen under hela perioden.
  .
 • Scenario 1:
  Nya virusvarianter med en förmåga att undgå människors immunförsvar antas successivt ta över spridningen. De nya virusvarianterna antas dessutom i genomsnitt vara 30 procent mer smittsamma än BA.5.
  .
 • Scenario 2:
  Nya virusvarianter med en förmåga att undgå människors immunförsvar antas, liksom i scenario 1, successivt ta över spridningen. De nya virusvarianterna antas dessutom i genomsnitt vara 50 procent mer smittsamma än BA.5.

I scenario 0 avtar smittspridningen under hösten. I scenario 1 och 2 sker däremot en ökning av nya fall. Toppen nås i mitten av december i scenario 1 och i slutet av november i scenario 2. Om dessa ökningar skulle ske, innebär det i förlängningen ett ökat behov av sjukhusvård.

– Eftersom det finns så många osäkerhetsfaktorer kring smittspridningens utveckling är scenarierna mycket svåra att beräkna. Det gäller särskilt egenskaperna hos eventuella nya virusvarianter, vilket påverkar när de skulle kunna ta över och hur snabbt det skulle ske. Inom hälso- och sjukvården och omsorgen behöver det finnas en beredskap för ett ökat vårdbehov. Det är viktigt att alla minskar risken för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 genom att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer, säger enhetschef Lisa Brouwers.

Osäkerheten kring beräkningarna i de nya scenarierna beror bland annat på mörkertalets storlek, och att kunskapen om hur länge skyddet mot infektion efter vaccination och tidigare infektion varar är ofullständig. Dessutom är egenskaperna hos de potentiella nya virusvarianterna som introduceras i modellen okända.

Vaccinationer viktigt

Det är fortsatt viktigt med förebyggande åtgärder, testning och smittspårning inom hälso- och sjukvård samt inom omsorgsverksamheter där personer med hög risk för allvarlig covid-19 vistas. Vaccinationsprogrammet behöver också upprätthållas, och var och en bör följa rekommendationerna om att vara hemma när man är sjuk med symtom på covid-19.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att några utökade smittskyddsåtgärder i samhället är aktuella utifrån de nya scenarierna. Däremot kan det behövas skärpta smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvård, samt inom omsorgsverksamheter där personer med hög risk för allvarlig covid-19 vistas, om en utveckling likt den i scenario 1 eller 2 skulle ske.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login