Örebro kommuns uppföljning av vård- och omsorgsboendet Berggården visar på vissa brister

By on 8 september, 2021
Arkivbild

Örebro kommun har sedan augusti genomfört en uppföljning av verksamheten på vård-och omsorgsboendet Berggården, som för närvarande drivs av Norlandia Care AB. Uppföljningen, som utgår från det avtal Norlandia har med Örebro kommun, har fokuserat på områdena mat, måltid och nutrition, omvårdnad, bemanning, kommunikation med anhöriga, samt dokumentation och avvikelsehantering.

Uppföljningen visar att det finns brister inom bemanning, dokumentation och hantering av avvikelser, samt kommunikation med anhöriga. Rapporten har nu lämnats till Norlandia, som har i uppdrag att återkomma med svar på den kritik som uppföljningen pekar på.

De avtal som Örebro kommun skriver med privata utförare innehåller höga krav på kvalitet. Där är utgångspunkten alltid att de som bor på vård- och omsorgsboenden ska få den omvårdnad och det stöd som de har rätt till. Samma krav ställs på de boenden som kommunen själva driver, och en fristående enhet inom kommunen följer upp både de privata och de kommunala boendena löpande samt vart tredje år, på uppdrag av Programnämnd social välfärd.

Uppföljningen av Berggården som nu har genomförts är en extra uppföljning utifrån den kritik som har framkommit mot boendet den senaste tiden. Syftet med denna extra uppföljning har varit att kontrollera om Berggården följer krav som Örebro kommun ställer i avtalet, och om Berggården har vidtagit åtgärder utifrån klagomål som har kommit in.

De brister som Örebro kommuns uppföljning ser handlar om att verksamheten inte kan säkra full bemanning, att man inte arbetar tillräckligt väl med dokumentation och hantering av avvikelser, och att kommunikationen med anhöriga inte fungerar tillräckligt bra. Sett till rutinbeskrivningar, matsedlar och att matförråden är välfyllda kan kommunen inte se några brister när det gäller maten, vare sig när det gäller tillgång till eller kvaliteten på maten.

Örebro kommun och IVO har olika uppdrag när det gäller uppföljning. Kommunens uppdrag är att följa upp att avtalen följs. Kontrollen handlar där om att säkra att det finns rutiner och arbetssätt som ger förutsättningar för att de som bor på ett boende har en bra vardag som möter deras behov. IVO följer upp verksamheter med ett individ- och patientperspektiv, för att säkerställa att våden och omsorgen bedrivs utifrån lagar och föreskrifter. klagomål som kommer från enskilda individer. Om vi som kommun får in klagomål från enskilda individer följer vi förstås upp det också, det gör vi så snart det kommer in klagomål och ibland gör vi det i samråd med IVO.

Norlandia ska återkomma med redogörelse

När nu Örebro kommun har lämnat rapporten till Norlandia ska de inkomma med en beskrivning av vilka åtgärder de har vidtagit på Berggården, för att rätta till de brister som framkommer.

Örebro kommun kommer att fortsätta med såväl löpande uppföljningar som uppföljningar som påkallas vid särskilda situationer. Kommunen kommer också att ta del av IVO:s tillsynsrapport för att göra en slutlig bedömning och se om ytterligare åtgärder behöver vidtas från kommunens sida.

Berggården kommer att drivas av en annan privat utförare från 1 oktober, enligt en tidigare genomförd upphandling. Kommunen är som alltid aktiv vid övergång mellan olika utförare, för att garantera att verksamheten fungerar bra och de boende påverkas så lite som möjligt.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login