Örebro Skateboard äskar medel

By on 21 september, 2023
Bild: Örebro Skateboard

Örebro Skateboard äskar medel, för trygghetsarbete i Örebro Skatepark för 2024.

Den 10 oktober 2015 invigdes Örebro Skatepark som ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan Örebro Kommun och Föreningen Örebro Skateboard. Det var en prioriterad satsning för att skapa Örebros största spontana mötesplats med målet att ge barn och ungdomar en trygg, kostnadsfri, meningsfull fritid och bidra till rörelse och hälsa hos en grupp som traditionellt inte är aktiverad i annan idrottsverksamhet.

Vårt gemensamma mål var att hitta en central plats för maximal tillgänglighet.

De senaste femton åren har skatesatsningar i miljonklassen gjorts i hälften av landets kommu- ner, men väldigt få om ens någon, har fått den utväxlingen av skattekrona/aktivitetstimme som Örebro Skatepark lyckats med. Det som gör Örebro Skatepark unik är föreningens närvaro, värdskap och arbetet med att aktivera, tillgängliggöra och skapa trygghet på platsen.

– Att ha en engagerad förening som står för tillsyn och bemanning av parken har varit ett framgångskoncept. De har kompetensen och engagemanget och ser behoven som finns i parken, Ulf Lindin, Verksamhetschef, Öppna mötesplatser

Örebro Skateboards långvariga och dagliga ideella närvaro, samt underhåll enligt driftsavtalet, har lyft parken till en mötesplats för långt fler än bara skejtare. Föreningen har de senaste åren med hjälp av sponsorer och projekt även kunna bistå allmänheten med gratis lån av brädor, hjälmar och skydd.

Dessa faktorer har gjort Örebro Skatepark till en av kommunens mest besökta platser och en svårslaget socioekonomiskt tillgänglig plats för både spontanidrott och organiserad föreningsverksamhet som sker parallellt.

Skateparken unik som aktivitetsyta

Juridiskt sett är skateparken en allmän plats. Ingen annan allmän plats i Örebro med den här mängden besökare bemannas av en ideell förening. Att det är en allmän plats betyder att vi inte kan ha medlemskrav, ta ut avgifter eller sätta upp egna regler. Vi har heller inget mandat att avvisa en person från platsen. Detta ställer höga krav på oss.

Efter oroligheter i parken 2020 bemannar vi alltid med minst två personer. För verksamheten i parken hösten 2020 fick vi 56 000 kronor extra från Örebro kommun för att kunna öka bemanningen.

Vi uppskattar att tre fjärdedelar som skejtar i parken inte är medlemmar i klubben och att en- dast 10 % deltar i våra rapporterade aktiviteter. Dessutom tillkommer alla som åker sparkcykel, rullskridskor, BMX eller bara vistas i parken. Vi tar hand om och servar alla som kommer till skateparken oavsett om de är medlemmar eller inte.

Detta ger oss en unik möjlighet att ta emot många besökare men det gör också att idrottens traditionella finansieringsmodell inte blir till- lämpbar för verksamheten.

– Något som jag också tycker är unikt med platsen är att den inte bara lockar dem som ska nyttja parken utifrån föreningens intresseområde (åka skateboard), utan även lock- ar personer som åker med annan utrustning. Det gör ju att ni tar ansvar för helt andra aktiviteter än vad som är kopplat till er idrott, Jonas Karlsson, Folkhälsochef RF-SISU Örebro Län

Detta kan jämföras med annan idrottsverksamhet som riktar sig uteslutande till medlemmar och som således får betalt för all sin verksamhet enligt idrottsmodellen.

Unik verksamhet

Föreningen har funnits på plats sedan dag ett och har med anställda, ledare och ideella krafter skapat en god kultur på platsen genom daglig närvaro i skateparken. Vi jobbar proaktivt med trygghetsskapande åtgärder och aktivering av barn och ungdomar.

Det är inte bara förutsättningarna på platsen som är annorlunda, utan även sättet som Örebro Skateboard bedriver verksamheten på, som skiljer sig mycket från mer traditionell idrottsverk- samhet.

Verksamheten i parken är spontan och vi möter barnen och ungdomarna när de själva kan och vill, utan fasta träningstider, ombyten, måsten eller visselpipor. Verksamheten i skateparken är baserad på lust och inre motivation, rörelseglädje, socialt umgänge och personlig utveckling i form av individuella process- och prestationsmål snarare än yttre prestationskrav och resultat- mål.

Vi har en platt hierarki där vi åker tillsammans och lär av varandra enligt förhållningssättet ”each one teach one” och detta gör att ungdomar interagerar med vuxna på lika villkor. Kultu- ren som präglar denna form av idrottsutövande, blir på ett naturligt sätt både socioekonomiskt, sociokulturellt, ålders-, köns-, och nivåöverskridande på ett helt unikt sätt.

Det är av oerhörd vikt att det finns en plats där barn och ungdomar kan delta och hitta ett sammanhang utan krav på förkunskaper, tider att passa eller lag ett passa in i, där de soci- oekonomiska trösklarna för delaktighet är minimerade.

– Över tid har skateboard blivit alltmer diversifierat både vad gäller kön, ålder, sexualitet, funktionsvariation osv. Skateboard kan utmana invanda föreställningar om kön och vad killar, tjejer och icke-binära förväntas vara bra på och göra, och på så sätt kan skate- board bidra till social förändring. Här finns stora möjligheter för ökad samverkan och lärande kring hur Örebro Skateboard gör för att skapa ökad inkludering och att sänka trösklar för fler att kunna utöva skateboard, Dag Balkmar, Universitetslektor och docent i genusvetenskap, Örebro universitet

Breddande av målgrupp sedan 2015

Representationen av tjejer/kvinnor har ökat stadigt från 5 % till 31 % bland våra medlemmar. Vi ser även en tydlig breddning på åkarnas socioekonomiska och etniska bakgrund. Vi från Fö- reningen Örebro skateboard hade höga förväntningar på nyttjandet av parken, men inte i vår vildaste fantasi kunde vi drömma om den uppslutning som vi har haft i parken de senaste åren.

Och inte minst är vi stolta över att kunna attrahera bredden av besökare sett till ålder, kön, könsuttryck, socioekonomisk och kulturell bakgrund.

– Det sociala ansvaret för skateboardföreningar är högre än för andra sporter. Generellt är föräldranärvaron även för yngre barn mycket låg. Från mellanstadiet och uppåt, obefintlig. Många barn och ungdomar som åker skateboard är aktiva under mycket lång tid, vissa är i skateparken hela dagen, varje dag, Katta Sterner, Generalsekreterare Sveriges Skateboardförbund.

Besöksmätning

Sedan 2022-07-12 gör vi en digital besöksmätning tillsammans med Kumbro. Peter Högberg försäljningschef på Kumbro Stadsnät förklarar hur det fungerar:

– Besöksantalet i skateparken mäts genom att en signal går från mobil eller surfplatta som har sitt wi-fi påslaget till Kumbro Stadsnäts öppna wi-fi. Det finns två accesspunkter i skateparken som möjliggör det öppna wi-fi-nätet. Det är ingen personlig data som registreras och sparas för att möjliggöra denna mätning utan det handlar endast om en signal från telefonens hård- vara.

Mätningen visar över 65 717 besök i skateparken under första mätåret.

Sommarlovet (10/6-17/8 2023)

Under denna period hade skateparken 12 042 besökare med ett snittbesök på 28 minuter. När andra verksamheter tar sommarledigt ökar vi i stället öppettiderna genom att ha öppet och dubbelbemannat sju dagar i veckan, 63 tim/vecka. Kommunens manuella mätning från 2016 visade cirka 100 besökare på en fin dag under sommarlovet.

Driftsavtalet

Föreningens ambassadörskap på platsen regleras via ett driftsavtal (Km 127/2015) där fören- ingens uppgift är att stå för daglig tillsyn, informera om underhållsbehov och att dagligen stä- da parkens åk- och biytor. Detta mot en ersättning om 300 000 kr/år. Vi har direkta kostnader på cirka 80 000 kr för själva klubbhuset, där 50 000 kr går tillbaka till Örebro Kommun som hyra.

Rena och hela åkytor är viktigt, men föreningens absolut viktigaste arbete är den sociala när- varon. Föreningens arbete rymmer flera sociala dimensioner, gällande integration, inkludering och demokratiarbete. Det sociala arbetet ligger helt utanför driftsavtalet och görs i dag helt finansierat av föreningens medlemmar.

Vi har hittills löst detta via praktikanter, arbetsmark- nadsåtgärder med anpassningar och liknande som har hjälpt till i verksamheten. Delar av sommarbemanningen har stöttats via ett tillfälligt stadsbidrag genom LOV-Örebro med cirka 130 000 kr/år.

De senaste åren har antalet besökare ökat kraftigt och det ökade trycket leder till ett ökat an- svar och kräver ökad och mer kompetent bemanning. Vi kan inte låta en ensam tonåring ledare axla ansvaret för parken och besökarna. Samtidigt tillåter vår ekonomi inte att vi anställer en person.

De senaste två åren har föreningens kostnader för parken vida överskridit intäkterna. Vi har varit medvetna om detta men alternativet att lämna parken vind för våg har varit allt för förödande. Om inga externa medel kommer in inför 2024 kommer vi ställas inför en verklighet där skateparken inte kan bemannas.

2024

Vi önskar ingå ett avtal för socialt entreprenörskap i enlighet med Överenskommelse om sam- verkan i Örebro 2020-2023 mellan kommun och civilsamhället för trygghetsskapande närvaro i Örebro Skatepark.

Tilläggsavtal på 600 000 kr för socialt arbete riktat mot barn och ungdomar, pensionärer, missbrukare, hemlösa och barnfamiljer i Örebro Skatepark.

Vi vill anställa en platsvärd på 100% för att axla ansvaret, en person med både pedagogiska och ledaregenskaper. Anställningen skulle bidra med ökad trygghet i södercity, fler aktiviteter för barn och ungdomar i centrum, ökad folkhälsa hos barn och unga, samt att aktivt arbeta för ökad integration.

Månadslön – 32 000 x 12 – 384 000
Bilönekostnader – 16 943 x 12 – 203 316
Totala lönekostnad – 587 316

Om bemanning

46 tim/vecka under maj-sept och under sommarlovet 63 tim/vecka. Samt bemanning övrig åk- bar tid under året beroende på väder. På grund av det ökade trycket alltid dubbelbemanning, sedan ht 2022.

….

”Med den stora ökning av besökare till Örebro Skatepark under senare år och där med också ökad belastning för föreningen på socialt ansvar och trygghetsskapande arbete, som föreningen inte längre kan axla enbart ideellt finansierat. Söker föreningen nu 600.000:- från Kultur och fritidsnämnden för värdskaps arbete, sociala funktion och trygghetsarbete.

Att organisationer från civilsamhällets utför tjänster och funktion åt kommunen är en vanligt förekomst i Örebro Kommun, detta är en direkt och långsiktig lösning som ger en kvalitetshöjning av föreningens viktiga sociala arbete för trygghetsskapande på södercity för Kommunens invånare 2024 och framåt.

Säsongen 2023 är nu avrundad och verksamheten och daglig närvaro avslutad, nu är det fullt fokus på vintersäsongen i Brädcentralen, Örebros skateboardhall och se över planeringen för 2024″

– Daniel Schön Verksamhetschef Örebro Skateboard

….

Örebro Kommuns tankar kring skateboardverksamheten. 18/10 2021

”Skateboardens uttryck attraherar många barn och unga som annars inte deltar i organiserad verksamhet. Sporten utövas ofta spontant och på egen hand, till skillnad från andra idrotter där man ofta har fasta grupper och tider för träning.

Den har till skillnad från många andra idrotter inga krav på speciella kläder, inga könsuppdelade tävlingar vilket är avväpnande och inkluderande och underlättar för tex ickebinära och transpersoner. Spontaniteten som skate i en skatepark erbjuder sänker trösklar för många att delta. I Örebro används också delar av statsbidraget för gratis lovaktiviteter för att finansiera åkutrustning till utlåning vilket gör sporten ännu mer tillgänglig för alla.

Föreningen Örebro skateboard har ett tydligt fokus på jämlikhet och integration vilket avspeglar sig i parkens besökare som består av både nybörjare och mer erfarna killar och tjejer från hela kommunen, i alla åldrar och från alla samhällsklasser. Redan i projektplanen är målen att främja jämställdhet och integration tydliga.

Skatens speciella kultur och karaktär, bygget av skateparken och Örebro skateboards stora engagemang har tillsammans bidragit till att skaten i Örebro vuxit och föreningens medlemsantal ökat kraftigt de senaste åren.

Örebro skatepark är placerad på en central och neutral plats, vilket är av stort värde utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Barn- och unga är inte beroende av en vuxen som kan skjutsa, utan det går lätt att ta sig till parken med buss, eller cykel om man bor i närheten. Den centrala platsen möjliggör också för intresserade från annan ort att enkelt besöka parken. Parkens placering och attraktivitet bidrar på det sättet till skateturismen och lockar besökare till Örebro.

En bra placering blir viktig också ur ett trygghetsperspektiv. För att en plats ska upplevas som trygg bör det finnas en naturlig rörelse av människor i området. För att ytterligare förstärka trygghetskänslan ger Örebro kommun bidrag till Örebro skateboard som bemannar parken under säsongen, och via statsbidraget för gratis lovaktiviteter ges möjlighet att stärka upp med ytterligare personal under sommarmånaderna.

För att parken ska upplevas som en positiv mötesplats, och inte bli en grogrund för en dålig ungdomsmiljö och kriminalitet, är dessa åtgärder viktiga. Ett annat sätt att få fler vuxna att vistas i parken att satsa på nybörjare i form av mindre barn, som ofta har en vuxen med sig. Tryggheten är också ofta a och o om man vill få fler tjejer att besöka verksamheten.

Att ha en engagerad föreningen som står för tillsyn och bemanning av parken har varit ett framgångskoncept. De har kompetensen och engagemanget och ser behoven som finns i parken, och värnar sporten och dess utövare. Att finnas på plats ger också besökare möjlighet till att komma vidare i sin träning och många väljer att bli medlemmar i föreningen.

Under sommarlovet är parken välbesökt. Utöver de som kommer med egen åkutrustning så har också 1323 barn och unga lånat utrustning via den extra

satsningen med gratis utlåning. När parken projekterades uppskattades aldrig något önskvärt antal användare, men bedömningen är att den har hög beläggning och i princip har nått sin maxgräns. Det upplevs redan idag som trångt vissa dagar och tider.

Parken byggdes ungefär samtidigt som kickbike-boomen och idag är det främst kickbike och skateboards som åker i parken. Det var ett tydligt politiskt ställningstagande att den investering som kommunen gjorde skulle komma fler hjulsporter till del. Det har varit krångligt att navigera sig fram till de regler och förhållningsätt kring åktider som parken idag har.

Fördelningen av åktider mellan de olika hjulsporterna är något som fortfarande engagerar, och kommunen tar varje år fortfarande emot flera klagomål och synpunkter kring reglerna, från både missnöjda kickbike- och skateboardåkare. Båda vill ha mer åktid, men likt andra sporter som tex hockey, konståkning och allmänheten så får de samsas på samma yta.

Då Örebro skatepark ligger på parkmark, och alltså inte är en idrottsplats kan reglerna bara tolkas som rekommendationer. Till andra kommuner som står i startgroparna att anlägga en skatepark är ett medskick att se över möjligheten att anlägga ytterligare en yta anpassad för kickbike och även fundera över möjligheten att dela upp åkytan i skateparken till en lite enklare och en lite svårare del. Även fundera kring för- och nackdelar med att klassa ytan som idrottsplats eller ej.

I Örebro skatepark möts och umgås personer från olika bakgrunder. Samverkan mellan kommunen och civilsamhälle har skapat förutsättningar för en park där människor från olika bakgrunder kan mötas. Örebro skatepark är en pusselbit i jobbet med att skapa möjligheter till rörelseglädje och gemenskap för alla!”

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Skateboard

You must be logged in to post a comment Login