Personalen larmar om låg bemanning inom äldreomsorgen

Av på 4 juli, 2021

Coronapandemin satte strålkastarljus på frågor som arbetsvillkor och bemanning inom äldreomsorgen. I Kommunals stora medlemsundersökning konstaterar nu medlemmarna som jobbar inom äldreomsorgen att läget är fortsatt allvarligt.

En av tre upplever att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig och endast en av fem svarar att bemanningen är tillräcklig dagligen.

– Svensk äldreomsorg håller hög kvalitet och den gör det tack vare yrkesskicklig personal. Men undersköterskor och vårdbiträden behöver få både tid och handlingsutrymme för att kunna ge den vård och omsorg som de äldre har rätt till och förtjänar. Det måste bli ett slut på den kroniska underbemanningen inom äldreomsorgen, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Den låga bemanningen är så pass allvarlig att omsorgskvaliteten hotas. Över en tredjedel av de svarande anser att den otillräckliga bemanningen utgör en risk för de äldre minst någon gång i veckan. Färre än hälften av de svarande anser att de dagligen har förutsättningar att ge en god omsorg och tillgodose de äldres individuella behov. Trots att regeringen under det gångna året ökat resurserna till kommuner och regioner så saknas det trendbrott som bemanningsfrågan inom äldreomsorgen behöver. Nu kräver Kommunal åtgärder.

– Det här duger inte. Ett första steg är att se till att satsningarna på äldreomsorgen som behöver göras faktiskt blir av och se till att det finns bindande nationella bemanningsriktlinjer kring personaltäthet och utbildning. Det handlar om att de resurser som regeringen leverar inte får läggas på hög eller användas till annat. De ska gå till att stärka välfärden och öka bemanningen, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Mot bakgrund av resultaten i rapporten kräver Kommunal nya åtgärder:

1) Bindande nationella bemanningsriktlinjer kring personaltäthet och utbildning. Bemanningen behöver öka där den idag är för låg för att kunna tillgodose varje äldres behov.

2) Ökad insyn. Det saknas offentlig statistik för bemanning och faktiskt personaltäthet, både på särskilda boenden och inom hemtjänsten. Den här bristfälliga insynen är ett demokratiproblem och försvårar politikens möjligheter till ansvarstagande.

3) Ökad tillsyn. Ge en myndighet i uppdrag att genomföra omfattande och regelbunden tillsyn av särskilda boendeformer för äldre och hemtjänsten, med fokus på rätt bemanning och förutsättningar för kontinuitet, omsorgskvalitet och personcentrerad vård och omsorg.

– Kommunal kräver att det införs nya bindande nationella bemanningsriktlinjer kring personaltäthet och utbildning. Vi kräver också ökad insyn. Det ska självklart finnas offentlig statistik över bemanningen och den faktiska personaltätheten. Därtill behövs ökad tillsyn. Vi vill att en myndighet får i uppdrag att genomföra omfattande och regelbunden tillsyn av både särskilda boendeformer för äldre och hemtjänsten, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Rapporten ”Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen” i punktform:

  • Rapporten belyser hur medarbetarna upplever bemanningssituationen och hur underbemanningen riskerar att urholka äldreomsorgens kvalitet. Rapporten bygger på Kommunals senaste stora medlemsundersökning, från 2021.
  • 37 procent av personalen i äldreomsorgen anser att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig. Endast en av fem, 20 procent, svarar att bemanningen är tillräcklig dagligen.
  • 35 procent av de svarande anser att den otillräckliga bemanningen utgör en risk för de äldre, minst någon gång i veckan.
  • Knappt hälften, 45 procent av de svarande, anser att de dagligen har förutsättningar att ge en god omsorg och tillgodose de äldres individuella behov.
  • Rätt bemanning handlar både om att vara tillräckligt många på arbetsplatsen och att alla i arbetsgruppen har rätt kompetens. Idag saknas både nationella riktlinjer för personaltätheten och bindande regler för rätt utbildningsnivå i äldreomsorgen.
  • Kommunals medlemsundersökning genomfördes tillsammans med Kantar Sifo mellan den 11 januari och 18 februari 2021. I urvalet ingick barnskötare inom förskolan, samt undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Totalt kontaktades ett slumpmässigt urval om 87 729 medlemmar via telefon (23 923 individer) eller webenkät (63 806 individer). 10 349 medlemmar svarade på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på totalt 12 procent, för telefonintervjuerna var motsvarande siffra 10 procent och för webenkäterna 12 procent

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in