Slutlig brottsstatistik 2021 – Handlagda brott och anmälda brott

Av på 1 april, 2022
Arkivbild

Nu publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott och anmälda brott för 2021, här redovisas ett urval av statistiken.

Handlagda brott

  • Under 2021 blev cirka 1,5 miljoner brott handlagda, vilket är en minskning med 98 094 brott (-6 %), jämfört med 2020.
  • Av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits för drygt hälften (51 %), eller 781 170, av de handlagda brotten, vilket är en minskning (−5 %) jämfört med 2020. Antalet utredda brott minskade inom samtliga redovisade brottskategorier.
  • De resterande handlagda brotten (49 %) direktavskrevs, vilket är en minskning (−7 %) jämfört med 2020. De direktavskrivna brotten minskade inom samtliga redovisade brottskategorier, med undantag för kategorin brott mot person.

Personuppklarade brott

  • Under 2021 personuppklarades 201 664 handlagda brott, vilket är en minskning med 22 397 brott (−10 %) jämfört med 2020. Av de redovisade brottskategorierna minskade antalet personuppklarade brott för samtliga brottskategorier förutom brott mot person. Minskningen föregicks dock av en särskilt hög nivå 2020, vilken har kopplats samman med ett minskat inflöde av anmälda brott under pandemin, i kombination med tillfälligt ökade utredningsresurser hos de brottsutredande myndigheterna, till följd av bland annat inställda personalutbildningar.
  • Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, uppgick till 13 procent 2021, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2020.
  • Sett till de olika brottskategorierna minskade personuppklaringsprocenten för bedrägeribrott (−1 procentenhet), trafikbrott (−2 procentenheter) och narkotikabrott (−4 procentenheter). Personuppklaringsprocenten ökade för sexualbrott (+1 %), och var oförändrad för övriga redovisade brottskategorier.
  • Lagföringsprocenten, det vill säga andelen personuppklarade brott jämfört med de handlagda brott som har utretts, uppgick till 29 procent, även det en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2020.
  • Även lagföringsprocenten minskade för bedrägeribrott (−2 procentenheter), trafikbrott (−1 procentenhet) och narkotikabrott (−4 procentenheter), men ökade för både sexualbrott och tillgreppsbrott (+1 procentenhet vardera).

Anmälda brott

  • Under 2021 anmäldes cirka 1,48 miljoner brott, vilket var en minskning med 86 315 brott (-6 %), jämfört med året innan. Det är inga större förändringar av den slutliga statistiken över anmälda brott 2021 som publiceras idag, jämfört med den preliminära statistiken som publicerades 20 januari 2022.

Fakta

Ändamålet med statistiken över handlagda brott är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott och verksamhetsresultat.

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de brott som anmäls till rättsväsendet.

Statistiken kan bland annat användas som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter, samt för allmän information. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till nivåer eller förändringar över tid.

Den statistik som presenteras ovan är ett mindre urval. All statistik finns att hämta på www.bra.se under Statistik/Kriminalstatistik

Sverige
Örebronyheter

Källa Brå

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in