Statens utgifter för socialförsäkringen beräknas minska 2021

By on 6 februari, 2021
Arkivbild

Under 2020, ett år som starkt präglades av pandemin, blev Försäkringskassans utgifter 239 miljarder kronor – en kraftig ökning från året innan. Enligt Försäkringskassans senaste prognos beräknas dock utgifterna att minska till 227 miljarder under 2021.

En stor del av minskningen beror på att utbrottet av covid-19 inte förväntas ha en lika stor höjande effekt som 2020.

– Jämfört med 2020 beräknar vi att utgifterna för 2021 kommer att vara lägre, men fortfarande högre än åren innan pandemiutbrottet. Områden som minskar mest är sjukpenning, ersättning för höga sjuklönekostnader, sjukersättning och tillfällig föräldrapenning. Utgifterna för omvårdnadsbidrag beräknas däremot öka markant under året, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan.

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde
(Miljarder kronor)

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde (Miljarder kronor)

Utveckling inom några områden:

Sjukpenning: Utgifterna för sjukpenning ökade med 4 miljarder kronor under 2020 jämfört med 2019, en ökning som helt kan förklaras av regeländringar och ökad sjukfrånvaro under coronapandemin. Utgifterna beräknas minska med omkring 2 miljarder under 2021 på grund av att pandemin bedöms klinga av. Generellt har den ”andra vågen” av virusutbrottet medfört en lägre påverkan på sjukfrånvaron än den första vågen, vilket ytterligare bidrar till att pandemins påverkan på utgifterna blir mer begränsad under 2021 än 2020.

Ersättning för höga sjuklönekostnader (till arbetsgivare): Beräknas vara mindre under 2021 eftersom de tillfälliga regeländringarna upphör i februari. Den aviserade förlängningen till april är inte beaktad i denna prognos. Vid beslut om förlängning till april blir utgifterna ändå lägre än under 2020.
Sjukersättning (tidigare benämnt förtidspension): Minskar under 2021 eftersom att antalet som lämnar när de fyller 65 år beräknas bli fler än det totala antalet som beviljas förmånen.

Tillfällig föräldrapenning (vabb): Minskar under 2021 då påverkan av pandemin förväntas vara mindre.
Omvårdnadsbidrag (till föräldrar till barn med funktionsnedsättning): Övergången mellan det gamla vårdbidraget och omvårdnadsbidraget beräknas nu ske i snabbare takt än tidigare. Det innebär att utgifterna för omvårdnadsbidrag ökar markant.

Assistansersättning: Ökar svagt på grund av att ersättningen per timme höjs kraftigt i år. Antal timmar per mottagare beräknas vara något högre och antal mottagare något färre.
Efter 2021 förväntas utgifterna för socialförsäkringen återgå till en nivå något över den för 2019, på 218 miljarder kronor, för att sedan öka till 226 miljarder år 2024.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Försäkringskassan

You must be logged in to post a comment Login