Tydligare och mer mätbara utvecklingsmål

By on 11 juli, 2022
Bild: LindeKultur

Revisorer vill ha tydligare och mer mätbara utvecklingsmål för kommunens nämnder!

Kommunens revisorer i Lindesbergs kommun vill att Tillväxtnämnden – med ansvar för bland annat Kultur- och fritidsenheten – liksom Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska ha tydligare och mer mätbara utvecklingsmål. Uppdrag och mål för Tillväxtnämnden i kommunens nya styrmodell har ersatt ett kulturpolitiskt program. 

Arbetet med att ta fram ett kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun pågick under flera år. Medan detta arbete pågått har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell. Ett kulturpolitiskt program går emot denna av kommunfullmäktige antagna styrmodell för ledning och styrning, som ska hantera all typ av styrning i kommunen.

Uppdrag och mål för kulturfrågor har därför arbetats in i kommunens nya styrmodell istället. Den nya styrmodellen bygger på den senaste trenden inom offentlig sektor – tillitsbaserad styrning och ledning – som innebär att kommunens tjänstemän får större frihet och utrymme att utforma lösningar anpassade till medborgarens behov. Baserat på tillit mellan politiker, tjänstemän och medborgare ska tid och kraft läggas på det som leder till bättre medborgarservice.

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att allt fler beslut flyttas från verksamhetens topp (politiker) till dess frontlinje (tjänstemän) – det vill säga till mötet mellan tjänstemän och medborgare. Tjänstemännen får därmed större frihet och utrymme att utforma lösningar anpassade till medborgarens behov – utan krav på för detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna.

Den nya styrmodellen innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän: Politikerna fattar beslut i strategiska VAD-frågor formulerade i uppdrag och utvecklingsmål och tilldelning av ekonomiska medel (budget). Tjänstemän i förvaltningar och enheter fattar egna beslut i operativa HUR-frågor – det vill säga hur de bäst ska utforma tjänster utifrån politikernas mål och medborgarnas behov.

Utvecklingsmål för Tillväxtnämnden som gäller Kultur- och fritidsenheten:

• Skapa förutsättningar och tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för fler barn och unga
• Utifrån Tillväxtnämndens verksamheter öka attraktiviteten av Lindesbergs kommun
• Verka för att tillgängliggöra och synliggöra Tillväxtnämndens verksamheter mer

Grundläggande granskning av Kommunstyrelsen och kommunens nämnder 2021:

Lindesbergs kommuns revisorer har genomfört en grundläggande granskningen av Kommunstyrelsen, Tillväxtnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. För att utveckla verksamheten lämnar revisorerna följande rekommendationer till samtliga nämnder:

• Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för att öka mätbarheten.
• Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.
• Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans.

Revisorerna önskar separata svar från styrelsen och respektive nämnd senast 2022-08-31. 

Så här svarar Tillväxtnämnden:

”Tillväxtnämndens utvecklingsmål är av övergripande karaktär, och i sig inte av karaktär att de någonsin kommer kunna bedömas vara helt uppfyllda. Därav har tillväxtförvaltningens ledningsgrupp, utifrån nämndens prioriterade områden, brutit ner målen till prioriterade områden för att kunna säkerställa att en progression sker. Det är utifrån dessa som indikatorer kommer att presenteras. För de indikatorer som bedöms vara lämpliga för målvärden, kan målvärde sättas. I övrigt tittar vi på trender över tid, där en positiv trend bedöms bidra till att nämndens verksamhet går mot att uppnå utvecklingsmål och god kvalitet.”

• Skapa förutsättningar och tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för fler barn och unga

”För att kunna arbeta med en resursfördelning som når de barn och unga som inte konsumerar våra tjänster och erbjudanden idag, så kommer vi under året att göra en målgruppsanalys för att se vilka barn och unga som vi inte når ut till idag, men som skulle ha ett mervärde av att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Under året kommer arbete ske med en förändrad bidragshantering att ske samt stöd till civilsamhället ses över för att ekonomiskt bidrag ska kunna nå andra fritidsintressen än enbart de som sysslar med idrott (dit den största bidragssumman går idag). En del i arbetet handlar om hur vi kan få fler/andra att vara med i det som redan finns och den andra delen handlar om att se över vad vi kan erbjuda de som vill vara med i någonting annat än det som finns idag. Utvecklingsindikatorer och utfall redovisas till delårsuppföljningen 2022.”

• Utifrån Tillväxtnämndens verksamheter öka attraktiviteten av Lindesbergs kommun

”Merparten av Tillväxtnämndens verksamheter bygger på frivillighet och individens egen vilja att delta och konsumera. Tillväxtnämndens verksamhetsområde är också till stor del det som bidrar till att skapa mervärde för kommunens medborgare och besökare, utöver kommunens kärnverksamheter såsom skola och barnomsorg, vård och omsorg. Under året kommer arbete ske med flera olika delar som tillväxtförvaltningens ledningsgrupp tror bidrar till att öka attraktiviteten av kommunen. Flertalet av dem återfinns i de andra tre utvecklingsmålen och i arbetet med detta specifika mål, kommer delar av de andra att återfinnas. Utvecklingsindikatorer och utfall kommer att redovisas till delårsuppföljningen 2022.”

• Verka för att tillgängliggöra och synliggöra Tillväxtnämndens verksamheter mer

”Vår prioritering är att göra oss tillgängliga för att motverka utanförskap och visa vilka möjligheter som finns i våra verksamheter. Vi verkar för att människor ska vilja komma till våra verksamheter och känna att det finns någonting för alla bland det som erbjuds.
Under året är det prioriterat att stärka den digitala kompetensen hos medarbetare och målgrupper. Det är en del i att säkerställa att individer kan tillgodogöra sig det tillväxtnämnden erbjuder. Utvecklingsindikatorer och utfall redovisas till delårsuppföljningen 2022.”

Ekonomi | Lindesbergs kommun
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login