Vården ska bli mer inkluderande mot personer med könsdysfori

By on 14 november, 2023
Arkivbild

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att bland annat genomföra en informationsinsats, riktad till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter personer med könsdysfori. Syftet är att personer med könsdysfori ska få ett bättre bemötande i vården.

I rapporten ”Jag är inte ensam, det finns andra som jag”, som togs fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på uppdrag av regeringen, framgår att unga hbtqi-personer ofta upplever brister i bemötandet från vårdens sida. Rapporten lyfter många exempel på negativa konsekvenser som till exempel att unga valt att avsluta vårdkontakter eller samtalsstöd till följd av bristerna.

– Hälso- och sjukvården i sig får aldrig vara ett hinder för att någon söker hjälp. Därför är det viktigt att vårdpersonalen bemöter personer med könsdysfori på ett respektfullt och öppet sätt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Målgruppen för informationsinsatsen ska bland annat vara personal inom primärvården, den psykiatriska öppenvården, ungdomsmottagningar, socialtjänsten, elevhälsan och angränsande vårdområden.

– Att kunna vara sig själv är sann frihet. Oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning ska denna rättighet garanteras för alla – alltid och överallt. En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård är en viktig pusselbit i det arbetet, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att utveckla uppföljningen av transvården med anledning av att den blir högspecialiserad vård från och men den 1 januari 2024.

Socialstyrelsen ska även kartlägga och ta fram en metod för uppföljning av förskrivningen av pubertetshämmande och könskonträra läkemedel till personer med könsdysfori. Det är angeläget att följa utvecklingen av förskrivningen i ett i ett långsiktigt perspektiv. 

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login