Barns skydd mot sexuella kränkningar ska utredas

By on 28 februari, 2022

Regeringen har beslutat att en särskild utredare får i uppdrag att bland annat se över det straff­rättsliga skyddet mot sexuella kränk­ningar av barn. Utredaren ska också ta ställning till om det ska införas en straff­skärpnings­grund för brott med hat­brotts­motiv mot kvinnor och om det straff­rättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas.

Skärpta straff­rättsliga åtgärder som särskilt gäller sexual­brott mot barn har vidtagits både inom ramen för 2018 års sexual­brotts­reform och i andra samman­hang. Enligt regeringen finns det dock anled­ning att över­väga om lag­stift­­ningen gällande sexual­brotten behöver stärkas ytterligare.

– Regeringen tillsätter nu en utred­ning som ska se över det straff­rätts­liga skyddet mot sexuella kräk­ningar av barn. Det finns till exempel anled­ning att ifråga­sätta om det straff­ansvar som i dag gäller när barn utnytt­jas genom köp av sexuell handling tillräck­ligt åter­speglar brottets allvar, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Utredaren ska bland annat:

  • se över det straff­rätts­liga skyddet mot sexuella kränk­ningar av barn i åldern 15 till 17 år, särskilt i för­hållande till utnytt­jande av barn genom köp av sexuell handling.
    .
  • se över regel­verket om utnytt­jande av barn genom köp av sexuell handling, köp av sexuell tjänst och koppleri i fråga om prostit­ution genom använ­dande av internet­baserade verktyg, i synner­het när det gäller minder­åriga och s.k. sugar­dejting.

Utredaren ska också överväga en ny straff­skärpnings­­grund för brott med hat­brotts­motiv mot kvinnor och ta ställ­ning till om det straff­rätts­liga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas.

Uppdraget att se över det straff­rätts­liga skyddet mot sexuella kränk­ningar av barn och upp­draget att över­väga en straff­skärp­nings­grund för brott med hat­brotts­motiv mot kvinnor är en del av regeringens åtgärds­paket för att intensi­fiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Senast den 24 augusti 2023 ska utredaren redovisa sitt uppdrag.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login