Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

By on 27 juni, 2023
Arkivbild

Regeringen har idag lämnat över förslag till Lagrådet, om att ge myndig­heterna utökade befogen­heter när de genomför inre utlännings­kontroller.

Syftet är bland annat att skapa bättre förut­sättningar, för att klarlägga utlän­ningars identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige.

– Som en del i paradigm­skiftet på migrations­politikens område säker­ställer regeringen att myndig­heterna har de verktyg som krävs för att motverka olovlig vistelse i landet och upprätt­hålla den reglerade invand­ringen. Lagförslaget innebär att myndig­heterna får bättre förut­sätt­ningar att klar­lägga identi­teten på en utlänning som vistas i Sverige och säker­ställa att han eller hon har laglig rätt att vistas här, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att det ska införas

  • en möjlig­het för en polisman eller en tjänsteman vid Kust­bevak­ningen att vid en inre utlännings­kontroll kropps­visitera en utlänning för att eftersöka pass eller andra identitets­handlingar,  
  • en möjlighet att omhänderta pass och andra identitets­handlingar som påträffas vid en inre utlännings­kontroll, och
  • ett tydligare lagstöd för att under vissa förut­sätt­ningar ta med en utlänning för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i landet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login