Ekonomiskt underskott för Besök Linde AB

By on 25 oktober, 2022
Bild: LindeKultur

Ekonomiskt underskott för Besök Linde AB – men inga planer på nedläggning av biografen, kommunala bolaget Besök Linde AB (BELAB) – som har ansvar för Lindesberg Arena, badhuset Energikällan och Lindesbergs Bio – väntas göra ett budgetunderskott på 11 miljoner kronor i år på grund av förväntat ökade kostnader och minskade intäkter.

– Men det finns inga planer på nedläggning av biografen, skriver Henrik Arenvang – kommundirektör och VD för Linde Stadshus AB.

Besök Linde AB (ett dotterbolag till Linde Stadshus AB) har tre ansvarsområden:

● Lindesberg Arena – som Lindesbergs kommun sedan tidigare betalar ca 20 milj kr per år i hyra för;

● Badhuset Energikällan – som Lindesbergs kommun kommer att betala ca 12 milj kr per år i hyra för;

● Lindesbergs Bio – biografen i Folkets hus som det kommunala bolaget tog över ansvaret för från Lindesbergs kommun 2019.

– Besök Linde AB har som bolag ansvar för verksamheterna enligt självkostnadsprincipen – men det är tre olika verksamheter som finansieras lite olika, förklarar Henrik Arenvang. – Uppdraget som ges till bolaget och dess styrelse är enligt ägardirektiv från moderbolaget Linde Stadshus AB.

För att finansiera driften av badhuset Energikällan kommer ett hyres- och samverkansavtal att tecknas mellan Besök Linde AB och Lindesbergs kommun på 12,7 miljoner kronor årligen som finansieras genom utdelning ur Linde Stadshus AB på motsvarande belopp.

– Beträffande biografen så finns inga planer på nedläggning, fortsätter Henrik Arenvang: – Självklart måste alla verksamheter anpassas efter den verklighet och omvärld vi befinner oss i för tillfället. Just nu kommer vi från en global pandemi som påverkat i det här fallet biografer i hela landet.

– Exakt hur biografens ekonomi är 2022 är en liten fråga i sammanhanget eftersom det är många andra faktorer som kommer in som el-priser med mera, enligt Henrik Arenvang. – Naturligtvis påverkas en arena, ett badhus och en biograf av ökade el-priser etcetera. Det är totala BELAB som har uppdrag enligt självkostnadsprincipen.

John Omoomian – ordförande i styrelsen för Besök Linde AB – instämmer i Henrik Arenvangs svar och har inget att tillägga.

Enligt Henrik Arenvang har Lindesberg kommun (kommunfullmäktige) fullt förtroende för Besök Linde AB – och dess verksamheter är mycket viktiga för Lindesbergs kommun.

Lindesbergs kommuns helägda bolag – med Linde Stadshus AB som moderbolag i Stadshuskoncernen – kommer inte att hålla budget på årsbasis, enligt senaste delårsrapport. Resultatet efter finansiella poster förväntas bli cirka 8,4 miljoner kronor sämre än årsbudgeten vilket i huvudsak beror på de kraftigt ökade elpriserna.

Linde Energi AB (LEAB-koncernen)

”Bolagets ekonomiska ställning är fortsatt stark med god utveckling av verksamheten i enlighet med beslutade mål och nyckeltal samt förväntningar i ägardirektiv. Det ekonomiska resultatet efter finans ligger i dagsläget under budget med drygt 800 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på det högre elpriset. En stor osäkerhet på elmarknaden under hösten gör det svårt att ge en skarp siffra för helårsprognos men givet ett normalt driftläge under hösten och med det utfall vi har hittills så förväntas prognos för helårs- resultatet 2022 uppgå till drygt 41 mkr, vilket är lägre än budget på 42,5 mkr”, enligt delårsrapporten.

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen)

”Intäkterna för perioden är cirka 1,6 mkr lägre än budgeterat, driftkostnaderna cirka 4 mkr högre än budgeterat medan underhåll är 15 mkr lägre än budgeterat vilket gör ett resultat efter finansiella poster på 13,3 mkr vilket är drygt 11 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret landar dock på -3,3 mkr mot budgeterade 2,9 mkr. Detta beror bland annat på cirka 3 mkr lägre intäkter från lokaluthyrningen samt cirka 13 mkr högre driftkostnader där den största differensen beror på det högre elpriset. För att kompensera detta så har koncernen valt att minska underhållet med cirka 8 mkr. Till detta kommer att avskrivningarna blir 2 mkr lägre än budgeterat”, enligt delårsrapporten.

Besök Linde AB (BELAB)

Bolagets utfall per 31 augusti är -6,7 mkr. På grund av förväntat ökade kostnader och minskade intäkter beräknas årets resultat uppgå till -11 mkr, enligt delårsrapporten.

Ekonomi | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login