En alkoholfri operation kan halvera risken för komplikationer

By on 1 maj, 2018

Forskning visar att risken för komplikationer vid operationer kan halveras om ett totalt alkoholstopp införs fyra till åtta veckor före operation. Företrädare för Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges kirurger och narkosläkare kräver nu i ett upprop på DN Debatt den 30 april att åtgärder vidtas för att patienter ska ha möjlighet att vara alkoholfria innan operation. 

– Detta gäller särskilt den miljon svenskar med för hög alkoholkonsumtion, som har ett så kallat riskbruk, säger Roger Olsson, projektledare för ”Stark för kirurgi – stark för livet” inom Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt och en av initiativtagarna till uppropet. Genom ett totalstopp av alkohol inför planerade operationer kan risken för komplikationer halveras, det vill säga risken för infektioner, sårkomplikationer, lungkomplikationer, förlängd sjukhusvistelse, intensivvård och död i samband med ingreppet.

En miljon svenskar har en alkoholkonsumtion som är så hög att de riskerar medicinska konsekvenser. Detta kallas riskbruk av alkohol och innefattar en alkoholkonsumtion som överstiger 9 standarglas* per vecka för kvinnor och 14 standardglas per vecka för män. Forskning visar att risken för komplikationer vid operation fördubblas för en person med riskbruk av alkohol. Det avgörande är konsumtionen av alkohol de sista veckorna före operation.

– Orsakerna till de ökade riskerna för komplikationer är ökad blödnings- och infektionsrisk, belastning på hjärta och kärl, med bland annat förhöjt blodtryck, hjärtrytmrubbning och hjärtsvikt, samt stressbelastning med förhöjd adrenalinkoncentration, säger Roger Olsson. En helt nykter period på 4 till 8 veckor visar att dessa förändringar i princip normaliseras och minskar riskerna betydligt; vi kallar detta en alkoholfri operation.

Företrädare för Svenska Läkaresällskapet och Svenskt kirurgiskt råd har därför tagit ett principbeslut att verka för att alla riskbrukare av alkohol ska erbjudas en alkoholfri operation. För detta krävs ett samlat professionellt stöd liksom samverkan mellan primärvård och sjukhusvård så att ett välorganiserat arbete med information till patienter och allmänheten kan genomföras. Uppropet uppmanar därför nu Sveriges

  • patienter att efterfråga information om en alkoholfri operation
  • opererande kliniker att införa rutiner för en alkoholfri operation
  • sjukvårdshuvudmän att starta ett organiserat arbete för genomförande av en alkoholfri operation

Framgångsrikt arbete med riktlinjer för rökare
Rökare har också har fördubblad komplikationsrisk vid operation men de är lättare att identifiera och stödåtgärder för införande av rökfrihet före planerad operation har blivit standard. Trots att nikotin är starkt beroendeframkallande har detta arbete varit framgångsrikt.

Att identifiera riskbrukare av alkohol görs inte lika enkelt, och de förhöjda riskerna är ofta mindre kända för såväl patient som läkare, men forskning har visat att det går att genomförbara alkoholfrihet före operation hos majoriteten av riskbrukarna. Det har dock tagit längre tid än önskvärt att införa rutiner för att identifiera riskbruket och stödja alkoholfrihet inför kirurgi. Konsekvensen är att patientsäkerheten blir eftersatt.

* Ett standardglas är 12 gram ren alkohol och motsvarar 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login