Fortsatt arbete för att bygga upp en livsmedelsberedskap

By on 1 januari, 2023
Arkivbild

Regeringen ger Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att fortsätta det arbete som inleddes 2021 för att, inom ramen för det civila försvaret, bygga upp en livsmedelsberedskap

– Vi har nu siktet inställt på att bygga en robust livsmedelsberedskap och dricksvattenförsörjning. Det är ett omfattande och komplext arbete. De uppdrag som myndigheterna sedan tidigare haft förtydligas nu kring höjd beredskap. Det har stor betydelse för utvecklingen av livsmedelsberedskapen och tryggandet av dricksvattenförsörjningen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Bland åtgärderna ingår bland annat att identifiera samhällsviktig verksamhet i livsmedelskedjan som är nödvändig för totalförsvaret, analys av livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter och hur livsmedelsflödena i landet ser ut. Företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap ska också kartläggas. Stödet till kommuner och regioner för att öka förmågan till livsmedelsförsörjning inom deras verksamhetsansvar ska utvecklas.

Myndigheterna ska redovisa förslag på strategiska varor

Strategiska varor är sådana som är nödvändiga för att produktionen ska kunna fortgå och för att alla får tillgång till mat. Myndigheterna ska redovisa förslag på strategiska varor som är särskilt viktiga för att livsmedelskedjan ska kunna fungera och där åtgärder därför kan behöva prioriteras. Redovisning ska lämnas senast den 30 januari 2024.

Principer för prioritering och fördelning av kritiska resurser ska tas fram
Principer för hur livsmedel ska prioriteras och fördelas i händelse av brist och behov av ransonering behöver tas fram i fredstid. Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska därför ta fram ett underlag och också analysera förutsättningarna inom gällande regelverk. Arbetet ska redovisas 22 februari 2024.

Ett nationellt dricksvattenlaboratorium ska inrättas

Livsmedelsverket ska påbörja inrättandet av ett nationellt dricksvattenlaboratorium. Laboratoriet ska öka vår förmåga att möta mikrobiologiska hot mot dricksvattenförsörjningen vid kriser och vid höjd beredskap.

Krigsveterinärförordningen ses över

Krigsveterinärförordningen reglerar roller och ansvar i den civila veterinärverksamheten vid höjd beredskap. Den krigsveterinärförordning som gäller idag fastställdes 1981 och är inte anpassad till nuvarande behov och förhållanden. Förordningen måste ses över för att kunna tillämpas. Myndigheterna får därför i uppdrag att återkomma med förslag till nya författningar. Arbetet ska slutredovisas senast den 30 januari 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login