Fortsatt snabb utbyggnad av vindkraften krävs för omställning

By on 20 april, 2023
Arkivbild

Det är fortsatt högt tempo i utbyggnaden av vindkraften, visar ny statistik från Energimyndigheten. Enligt Energimyndighetens prognoser håller takten i sig åtminstone till 2025, då den sammanlagda produktionen väntas nå 50 TWh.

Därefter saktar takten ner, trots att behovet av utbyggnad finns kvar.

Under 2022 producerades drygt 33 TWh vindkraft vilket motsvarar ungefär 19 procent av den totala produktionen. Fram till 2025 förväntas den siffran öka till 26 procent. Under året byggdes det också nya anläggningar som motsvarar cirka 7 TWh årsproduktion.

Energimyndigheten bedömer i sina långsiktiga scenarier att behovet av ny elproduktion ökar markant både på kort och lång sikt, oavsett takt på elektrifieringen. Vindkraften spelar en viktig roll för energiomställningen och elektrifieringen av samhället.

– Landbaserad vindkraft bedöms vara det kraftslag som på kort sikt har möjlighet att stå för det tillskott som efterfrågas. För att det ska vara möjligt behövs även fortsättningsvis en hög utbyggnadstakt, säger Martin Johansson, chef för enheten energisystem.

Utbyggnadstakten väntas minska

Allt fler vindkraftsprojekt stoppas av kommuner som använder sin vetorätt, vilket gör att utbyggnadstakten väntas minska. I dagsläget har det inte heller beviljats tillräckligt med tillstånd för att kunna ha samma utbyggnadstakt efter 2025. För att möta ökande elbehov behövs lokala och regionala initiativ för utbyggnad av vindkraft. Samtidigt som etableringsinitiativ efterfrågas måste dock hänsyn tas till påverkan på omgivningen.

– Genom att tydligare integrera samhällets behov av el i den kommunala översiktsplaneringen skapas förståelse för behovet av ny vindkraft och annan elproduktion, säger Fredrik Svartengren, chef för enheten elproduktion och samhälle.

Havsbaserad vindkraft behöver prioriteras

När det gäller havsbaserad vindkraft pågår det en intensiv utveckling av projekt. Hittills är det bara ett fåtal projekt som fått tillstånd att sätta i gång. Just nu uppdateras de svenska havsplanerna, som är en vägledning för hur olika områden i havet ska användas.

– Energimyndighetens bedömning är att energi behöver prioriteras över andra intressen om den havsbaserade vindkraften ska kunna byggas ut. Det är också viktigt att fortsätta föra dialog om möjligheter till samexistens i havet, säger Fredrik Svartengren.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Energimyndigheten

You must be logged in to post a comment Login