Hälso- och sjukvårdens tillgång till läkemedel vid kris ska förbättras

By on 27 februari, 2022
Arkivbild

Regeringen ger Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten flera uppdrag som syftar till att öka hälso- och sjukvårdens beredskap och förbättra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter vid kris. Bland annat ska myndigheterna göra en förstudie inför framtagandet av en nationell lägesbild över tillgången.

– Vid kriser och ytterst krig krävs en effektiv användning av tillgängliga resurser. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden saknas dock en samlad överblick över befintliga lagernivåer. Nu behöver det byggas upp en nationell lägesbild över tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter på bland annat apoteken och i vården. Det är ett led i att ta tillbaka kontrollen över välfärden, säger socialminister Lena Hallengren

Uppdrag om förstudie inför framtagandet av en nationell lägesbild över tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter
Före omregleringen av apoteksmarknaden 2009 hade Apoteket AB uppgifter om vilka läkemedel som fanns i lager på alla apotek och förfogade också över samtliga apotekslager. Efter omregleringen har varje apotek eller apotekskedja bara information om den egna lagerhållningen, men ingen aktör har den samlade överblicken.

Vid allvarliga kriser och ytterst vid krig krävs det en effektiv användning av tillgängliga resurser och fortsatt för­sörjning. Nu behöver det byggas upp ett system för att kunna ta fram den samlade information som behövs. Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten får uppdrag att i samarbete göra en förstudie för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en nationell lägesbild över tillgång, lokalisering och förbrukning av läkemedel och relevanta medicintekniska produkter i Sverige. Myndigheterna ska i förstudien bland annat se över hur uppgifter om lagernivåer och försäljning av läkemedel ska kunna samlas in från partihandel, apotek och vårdgivare. Myndigheterna ska också analysera vilka medicintekniska produkter som bör ingå i lägesbilden samt ta fram de eventuella författningsändringar som behövs.

Förstudien om läkemedel ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2023.  Förstudien om medicintekniska produkter ska delredovisas senast den 31 mars 2023 och slutredovisas senast den 31 oktober 2023.

Uppdrag att inrätta löpande omvärldsbevakning om läkemedel och medicintekniska produkter
För bästa överblick över försörjningsläget i kris och krig krävs också en bevakning av händelser i vår omvärld som kan påverka tillgången på läkemedel. Läkemedelsverket får i uppdrag att utveckla en löpande omvärldsbevakning som ska syfta till att förebygga och hantera förändringar i tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter. Genom omvärldsbevakningen kan regioner, kommuner och andra vårdgivare tidigt uppmärksammas på risken för eventuella kommande brister på grund av större händelser internationellt, både på kort och på längre sikt.

Läkemedelsverket ska bland annat ta fram former för samverkan mellan olika berörda aktörer, till exempel regioner och andra vårdgivare, och analysera vilka utvecklingsinsatser som behöver göras hos myndigheten och hos andra aktörer. Myndigheten ska också se över berörda regleringar, till exempel vad gäller sekretess, och vid behov föreslå ytterligare regleringar.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login