Hot och våld – vardag för myndighetsanställda

Av på 5 september, 2021
"Nolltolerans måste råda mot hot och våld", menar Anna Nitzelius på Akavia.

Var fjärde medlem inom offentlig sektor och vid advokat- och juristbyråer har utsatts för hot, våld eller trakasserier. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia.

“Oacceptabelt”, menar Anna Nitzelius på Akavia.

– Det är helt oacceptabelt att så många blir hotade och trakasserade i sin yrkesutövning. Konsekvenserna är stora för den enskilde individen och det är också ett hot mot rättssäkerheten och demokratin. Det måste råda en tydlig nolltolerans på arbetsplatserna mot alla former av hot eller våld, säger Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia.

Akavia har genomfört en undersökning om hot och våld i yrkesutövningen bland medlemmar inom vissa statliga myndigheter, kommuner- och regioner samt advokat- och juristbyråer.

De flesta medlemmar upplever sig trygga, men var femte känner sig otrygg i sin yrkesutövning. Det är framför allt på Kronofogdemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan som den upplevda otryggheten har ökat i jämförelse med en tidigare undersökning från 2017.

På frågan kring hur många som blivit utsatta för hot, våld, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan form av otillbörlig påverkan svarar 26 procent jakande. Mest förekommande är att händelsen skett via telefonsamtal eller personlig kontakt.

Mest utsatta är medlemmar inom Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket och Försäkringskassan. Även vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har antalet drabbade ökat.

– Det händer för lite och utvecklingen går åt fel håll på vissa myndigheter. Problemen måste synliggöras, genom incidentrapportering och polisanmälningar. Riksdag, regering och arbetsgivare måste ta tag i detta nu, annars finns risker för långtgående konsekvenser för den enskilda individen, för arbetsgivaren och för samhället i stort, säger Anna Nitzelius.

Akavia föreslår därför att:

Öka tryggheten och säkerheten bland annat genom att det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet sätt högt på agendan.
Förstärka skyddet av personuppgifter för de som arbetar i utsatta roller.
Stärka det straffrättsliga skyddet, exempelvis genom att regeringen beslutar om en sammanhållen översyn av skyddet för dem som arbetar i medborgarnas tjänst.
Arbetsgivarna förbättrar stödet till medarbetare som utsätts för hot, våld och trakasserier exempelvis att det finns effektiva och enkla rutiner för incidentrapportering.

Sverige
Örebronyheter

Källa Akavia
Fakta:
Akavia har i flera år följt utvecklingen rörande hot och våld bland medlemmar inom offentlig sektor. Förra undersökningen genomfördes 2017 av Jusek, som tillsammans med Civilekonomerna bildade Akavia 2020.
4 766 medlemmar besvarade enkäten, varav 3 391 tillhörde målgruppen. Enkäten skickades ut våren 2021.
I urvalsgruppen ingick medlemmar anställda i utvalda myndigheter, kommuner och regioner samt på jurist- och advokatbyrå.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in