Israel måste följa beslutet från Internationella domstolen

By on 28 januari, 2024
Bild: Amnesty International

Israel måste följa beslutet från Internationella domstolen (ICJ), uppmanar till att förhindra folkmord mot palestinier i Gaza.

Den Internationella domstolens (ICJ) beslut att beordra provisoriska åtgärder som svar på Sydafrikas folkmordsmål mot Israel, är ett viktigt steg som kan bidra till att skydda det palestinska folket i den ockuperade Gazaremsan från ytterligare lidande och oreparerbar skada, sade Amnesty International i fredags.

I sitt beslut beordrade den Internationella domstolens (ICJ) sex provisoriska åtgärder, bland annat att Israel ska avstå från handlingar enligt folkmordskonventionen, förhindra och straffa direkt och offentlig uppmaning till folkmord, samt vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att säkerställa tillhandahållandet av humanitär hjälp till civila i Gaza.

Domstolen uppmanade också Israel att bevara bevis för folkmord och att lämna in en rapport till domstolen, inom en månad, om alla vidtagna åtgärder i enlighet med dess beslut. 

– Dagens beslut är en auktoritativ påminnelse om den avgörande roll som internationell rätt spelar för att förhindra folkmord och skydda alla offer för grymhetsbrott. Det sänder ett tydligt budskap om att världen inte kommer att stå tyst och se på medan Israel bedriver en hänsynslös militär kampanj för att decimera befolkningen i Gazaremsan och sätta skräck och lidande mot palestinier i en aldrig tidigare skådad omfattning, sade Agnès Callamard, generalsekreterare för Amnesty International. 

– ICJ:s beslut i sig kan dock inte avsluta de grymheter och förödelse som Gazaborna bevittnar. Alarmerande tecken på folkmord i Gaza och Israels uppenbara nonchalans inför internationell rätt understryker det brådskande behovet av påtryckningar på Israel för att stoppa attackerna mot palestinier. Ett omedelbart eldupphör från alla parter krävs, och även om det inte beordrats av domstolen, är det den mest effektiva förutsättningen för att genomföra de provisoriska åtgärderna och avsluta det ofantliga lidandet hos civilbefolkningen. 

– Insatserna kunde inte vara högre, ICJ:s provisoriska åtgärder indikerar att domstolen anser att överlevnaden för palestinier i Gaza är hotad. Israels regering måste omedelbart följa ICJ:s beslut. Alla stater inklusive de som var kritiska eller emot Sydafrikas anmälan av folkmordsmålet, har en tydlig skyldighet att se till att dessa åtgärder genomförs. Världsledare från USA, Storbritannien, Tyskland och andra EU-stater måste respektera domstolens juridiskt bindande beslut och göra allt i sin makt för att uppfylla sin skyldighet att förhindra folkmord. Att inte göra det skulle vara ett allvarligt slag mot trovärdigheten och förtroendet för den internationella rättsordningen. 

Stater måste också vidta brådskande åtgärder för att förhindra pågående internationella brott, inklusive genom att införa en omfattande vapenembargo mot Israel och palestinska väpnade grupper. 

Amnesty International har varnat för risken för folkmord i Gaza på grund av de chockartat höga dödssiffrorna bland palestinier, den omfattande förstörelse som orsakats av Israels bombningar och det medvetna nekandet av humanitärt stöd som en del av den pågående olagliga blockaden. Det här skapar skrämmande nivåer av lidande för Gazas civilbefolkning.  

Andra varningssignaler är rasistisk och avhumaniserande retorik från vissa israeliska regeringsföreträdare, inklusive Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, och Israels historia av att förtrycka och diskriminera palestinier genom sitt apartheid-system. Vid risk för folkmord har alla stater en skyldighet enligt internationell rätt att agera för att förhindra att folkmord begås. 

Över 26 000 palestinier, främst civila, har dödats av Israels bombningar i Gaza, där omkring 10 000 fortfarande saknas under rasmassorna. Åtminstone 1,8 miljoner palestinier är fördrivna i Gaza, numera internflyktingar, och är berövade tillgång till tillräcklig mat, vatten, skydd, sanitet och medicinsk hjälp. 

Amnesty International uppmanar Israel, Hamas och andra palestinska väpnade grupper att omedelbart avbryta alla militära operationer i Gaza.  

Israel måste häva sin olagliga och omänskliga belägring och tillåta ohindrat och ovillkorligt humanitärt stöd som är livsavgörande för palestinier, som lider av en medvetenorsakad svält. Vi uppmanar Hamas och andra palestinska väpnade grupper att frige all civil gisslan som fortfarande hålls fångade. 

Bakgrund 

Den 29 december 2023 skickade Sydafrika in en anmälan mot Israel till ICJ enligt Konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord över anklagelser om folkmordshandlingar mot det palestinska folket efter attackerna den 7 oktober 2023 av Hamas och andra väpnade grupper, där nästan 1 200 personer, främst civila, dödades i Israel och cirka 240 togs som gisslan. Förhandlingar om Sydafrikas begäran om provisoriska åtgärder ägde rum i Haag den 11 och 12 januari 2024. 

Den 84-sidiga anmälan från Sydafrika anklagar Israel för “handlingar och underlåtenhet av folkmordskaraktär, eftersom de begås med nödvändig specifik avsikt… att förgöra palestinier i Gaza som en del av den bredare palestinska nationella, rasmässiga och etniska gruppen.” 

Internationella domstolen är Förenta nationernas (FN) huvudsakliga rättsorgan. Den prövar inte individuellt straffrättsligt ansvar, utan domstolens roll är att avgöra, i enlighet med internationell rätt, rättsliga tvister som hänskjuts av stater, inklusive de som rör tolkning, tillämpning eller efterlevnad av folkmordskonventionen och en stats ansvar för folkmord. 

Artikel 94 i FN-stadgan föreskriver att ICJ:s domar är bindande för parterna i tvisten och att säkerhetsrådet, om de inte genomförs, får utfärda rekommendationer eller besluta om åtgärder för att verkställa domen. 

Världen
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login