Kraftig minskning av resor med färdtjänst under pandemin – men nöjdheten har ökat

By on 10 februari, 2021

Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta.

Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Undersökningen ANBARO mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Under 2020 har undersökningen även kompletterades med tilläggsfrågor rörande pandemin för att se hur det påverkat serviceresornas förutsättningar.

Resultatet visar att nöjdheten generellt har ökat under pandemin, framför allt vid resor som inte sker under rusningstid.

– Vi ser detta som ett bra betyg för hur resenärerna tycker att de deltagande organisationerna hanterat utmaningarna, kommenterar Mattias Andersson, projektledare för ANBARO på Svensk Kollektivtrafik.

Nyckelresultat ur ANBARO:s årsrapport

  • 96% av resenärerna kom fram i tid
  • 93% av resenärerna är nöjda med förarens bemötande
  • 22% av färdtjänstresorna beställs inom en timme innan avresa
  • Kvinnor och färdtjänstresenärer avstår i större utsträckning resor på grund av coronapandemin än män och sjukreseresenärer
  • Få resenärer har valt att utföra sina ärenden på annat sätt (t ex resa i privatbil, digitala tjänster) och bland de som valt annat sätt är det fler kvinnor än män.

Årets rapport har också tittat närmare på resandet vid olika klockslag och över olika veckodagar och hur det påverkar resultaten. Färdtjänstresenärerna är mest nöjda med förarens bemötande för resor under vardagarna som startar 9-15 på dagen och mest nöjda med själva resan 9-12 för att sedan minska till att bli lägst sen kväll och nattetid. För sjukresorna visar rapporten att helgresenärer som haft akuta sjukresor är mindre nöjda, bland annat med avresetiderna.

– Det här är något vi kommer att titta lite närmare på. Kanske beror det på att förväntningar de har på sjukresorna är för höga, för ofta är det ju mindre bemanning och fordon ute under helgen jämfört med under veckorna, kommenterar Mattias Andersson.

Även HANBARO, mätningen av handläggningsförfarande har påverkats av pandemin eftersom ansökningarna till färdtjänst och riksfärdtjänst legat på historiskt låga nivåer. Men de månader då smittrisken varit mindre och restriktionerna färre visade en försiktig återgång mot tidigare års resande och ansökningar.

HANBAROs mätning visar bland annat att:

  • 85 % är nöjda med handläggningen från ansökan till beslut
  • 93 % tycker att de fått tillräckligt med information under handläggningstiden
  • 54 % av de tillfrågade upplevde handläggningstiden som kort.

– Vi ser också att 92 procent av de handlagda ansökningarna beviljas så det är en mycket hög andel av resenärerna som får igenom sin önskan om färdtjänst hos de organisationer vi mäter. Handläggningen av sjukresor och färdtjänst verkar fungera som det ska ute i landet, säger Mattias Andersson.

Under 2020 har antalet organisationer som deltar i ANBARO ökat, med Malmö och Lunds kommuner, vilket är glädjande. Det ökar möjligheten till jämförbarhet mellan olika organisationer, ett bidrag till den levande benchmarking som finns genom Svensk Kollektivtrafik i dessa frågor.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Svensk Kollektivtrafik
Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.
Kompletteringen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst. Dessutom mäts även flex- och skolskjutsresor.

You must be logged in to post a comment Login