Läkares och sjuksköterskors professionella ansvar i debatten under Covid-19 pandemin

By on 4 juni, 2020
Arkivbild

Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik och sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) publicerar idag ett etiskt uttalande om vilka avvägningar en yrkesperson inom vården bör göra när man uttalar sig offentligt i egenskap av att vara läkare eller sjuksköterska.

Behovet av kunskap, information och nyhetsuppdateringar är stort under den rådande pandemin och den oro som kan finnas bland befolkningen behöver bemötas med begripliga och korrekta budskap.

I uttalandet lyfter vi fram att läkares och sjuksköterskors inställning till att medverka i massmedia bör vara generös, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Professionerna har en viktig funktion genom att rapportera om och beskriva det aktuella läget, förmedla erfarenheter och göra sina röster hörda i debatten.

Studier visar att allmänheten har ett högt förtroende för läkare och sjuksköterskor som uttalar sig om pandemin i svenska massmedier. Hur ska det förtroendet förvaltas? Vad ska man tänka på som läkare eller sjuksköterska när man uttalar sig i media eller delar fallbeskrivningar på nätet?

– När en läkare eller sjuksköterska uttalar sig i kraft av sin yrkestitel följer ett ansvar och det är vår uppgift att förvalta och bevara det förtroende man har som professionell, säger Mikael Sandlund. Det gör vi bäst genom att endast uttala oss om frågor som vi har god kunskap om och erfarenhet av. Om kunskapen är bristande ska vi vara tydliga med att evidensen är ofullständig, och inte påstå att det finns kunskap och erfarenhet när den i själva verket saknas eller är osäker.

Uttalandet understryker även vikten av alltid värna patientsekretessen.

– Att dela kliniska erfarenheter med kollegor på nätet kan vara betydelsefullt, men det är viktigt att poängtera att pandemin inte på något sätt lättar på patientsekretessen, avslutar Mikael Sandlund.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Svenska Läkaresällskapet
Läs hela uttalandet här https://www.sls.se/globalassets/sls/etik/dokument/uttalande_att-kommunicera-under-en-pandemi–lakarens-och-sjukskoterskans-roll-och-ansvar_2020_06_03-005.pdf

You must be logged in to post a comment Login