Lokalt – Region Örebro läns budget för 2017s framtidsinriktade satsningar

By on 20 oktober, 2016
Arkivbild

Regionstyrelsen har i dag tagit beslut om verksamhetsplan och budget för 2017. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

I verksamhetsplanen pekas riktningen ut mot en framtidsorienterad verksamhet som bedrivs jämlikt och jämställt.

Budgeten kommer att behandlas och beslutas vid regionfullmäktige den 21-22 november.

En god folkhälsa betyder både att enskilda människor har god hälsa och att hälsan hos befolkningen är jämlikt och jämställt fördelad. För att uppnå det krävs en framtidsinriktad verksamhet i stort, och en hälso- och sjukvård som arbetar förebyggande och utvecklande.

Vi lever i en värld av ständiga förändringar, där det gäller att ta vara på de möjligheter som finns och samtidigt rusta sig inför kommande utmaningar. På hälso- och sjukvårdsområdet handlar utmaningarna bland annat om en åldrande befolkning och nya tekniska framsteg som ställer ökade krav på oss, äger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

I budgeten för år 2017 har flera satsningar som gjordes inom hälso- och sjukvården inför år 2016 förlängts. Det innebär bland annat att de 95 miljoner kronor som tillfördes hälso- och sjukvården för fortsatt utveckling av verksamheten inför innevarande år kommer att betalas ut även nästa år. Detsamma gäller för flera andra satsningar som gjordes inför 2016, och som tillsammans motsvarar 56 miljoner kronor.

Omorganisation ger resultat i form av en ökad tillgänglighet
År 2015 genomfördes en omorganisation av länets hälso- och sjukvård i syfte att ge patienter och länsbor en ännu bättre och mer jämlik vård, oberoende av var man bor i länet. Goda resultat visar sig nu i form av fler mottagningsbesök och operationer, vilket också inneburit en förbättrad tillgänglighet. Inför 2017 kommer Region Örebro län att fortsätta med den utvecklingen.

Genom att koncentrera våra verksamheter slår vi vakt om en högkvalitativ vård för länets invånare. Goda exempel på det är traumavården på Universitetssjukhuset Örebro, venöst center på Karlskoga lasarett och ortopedi på Lindesbergs lasarett, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Inför 2017 tillförs hälso- och sjukvårdens verksamheter sammantaget 103 miljoner kronor. Det innefattar bland annat satsningar på en handlingsplan för suicidprevention, fortsatt utveckling av mobila team med inriktning mot äldre och kroniskt sjuka och högspecialiserad vård där den neurokirurgiska verksamheten och av traumasjukvården är två exempel.

Kunskapsstyrd vård med patientens fokus
För att använda pengarna på bästa sätt måste våra verksamheter arbeta effektivt, kunskapsstyrt och förebyggande, samtidigt som vården måste vara patientsäker, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Kunskapsstyrning är också en förutsättning för en jämlik vård och omsorg, oavsett patienters och brukares socioekonomiska bakgrund och tillhörighet som till exempel kön, etnicitet eller sexuell läggning. En enskilt viktig jämställdhetsfråga som Region Örebro län valt att fokusera på inför 2017 är våld i nära relationer.

Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och övergrepp. En grundläggande utgångspunkt i allt arbete som Region Örebro läns verksamheter utför är att oavsett var du bor i länet eller vem du är så ska du bemötas och behandlas på ett jämlikt och jämställt sätt, säger Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande.

Fri tandvård upp till 21 års ålder
Region Örebro län har ett ansvar för att alla barn och unga, till och med det år de fyller 19, får en avgiftsfri, regelbunden och fullständig tandvård. Från och med år 2017 planeras en utökning av åldersgränsen så att den avgiftsfria tandvården gäller till och med det år man fyller 21.

Program för hållbar utveckling
Programmet för hållbar utveckling arbetas just nu fram, och det kommer att börja gälla från och med år 2017.

Det är viktigt att vi inom Region Örebro län värnar om miljön och människors hälsa, både nu och i framtiden. Med hållbarhetsprogrammet anger vi riktningen för vårt arbete, och vi integrerar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i verksamheten på ett tydligare sätt än tidigare, säger Catrin Steen (MP), regionråd.

Inom tågtrafiken sker en omfattande samverkan över länsgränserna under det kommande året.

Attraktiv arbetsgivare
Region Örebro läns verksamhetsplan för 2017 behandlar också vikten av ett gott näringslivsklimat, bra förutsättningar för innovationer och forskning samt en profilering som en attraktiv arbetsgivare.

Region Örebro län ska vara en arbetsgivare för utvecklingsinriktade chefer och medarbetare. Vi ska vara en arbetsgivare som tillåter utveckling i yrket, och vi ska säkerställa att allas kompetens används på bästa sätt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Digitalisering
Verksamhetsplanen poängterar också hur viktigt det är med en fortsatt utveckling på digitaliseringsområdet, inte minst när det gäller e-hälsa.

För hälso- och sjukvårdens målgrupper innebär digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. Det måste vi ta fasta på, och utifrån det utveckla våra digitala kanaler ytterligare, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Kulturgaranti
Region Örebro län leder och samordnar länets utvecklingsarbete inom kulturområdet. Fram till och med 2019 ska arbetet med kultur för alla, med fokus på barn och unga, prioriteras. Under nästa år ska särskilda satsningar för att skapa en kulturgaranti i samverkan med skolsektorn genomföras. Prioriterade områden är också den professionella dansen, bild och form samt teckenspråkig kultur.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login