Ökad odling och konsumtion av baljväxter

By on 2 juli, 2022

Det så kallade proteinskiftet och proteinförsörjning i stort är intressanta för svenskt jordbruk. Jordbruksverket har gjort en utredning om baljväxter för att samla kunskap om möjligheterna att öka den svenska odlingen och om vilka effekter det kan ge.

Ökad odling och ökad konsumtion gynnar hållbarheten

Ökad odling av baljväxter kan förbättra hållbarheten i det svenska livsmedelssystemet när det gäller miljön och klimatet. Dels genom minskad övergödning och klimatbelastning och dels genom positiva effekter på biologisk mångfald. Ökad konsumtion kan även ge fördelar för social hållbarhet eftersom mer baljväxter i kosten kan förbättra vår hälsa.

Den ekonomiska hållbarheten påverkas på flera olika nivåer. För lantbrukare genom minskat behov av att köpa insatsmedel som till exempel mineralgödsel. För befolkningen genom att en kost med mer baljväxter kan ge lägre matkostnader. För samhället kan det innebära minskade kostnader för både sjukvård och miljöproblem.

Det finns potential att odla mer

Under den senaste 20-årsperiden har baljväxtodlingen i Sverige ökat med ungefär en tredjedel. Den högsta nivån hade vi år 2016 då det odlades baljväxter på 65 000 hektar. Till 2021 minskade dock arealen till knappt 50 000 hektar.

På kort sikt är det främst odlingen av baljväxter till livsmedel som går att öka. För att det ska ske behöver lönsamheten i baljväxtodlingen öka. Det är positivt att det på senare tid gjorts satsningar på att starta anläggningar som kan förädla grödorna till livsmedelsprodukter.

Om vi kan hitta ersättare för den importerade sojan genom växtförädling, forskning och utveckling av baljväxter till foder, finns möjlighet att odla betydligt större arealer baljväxter än idag.

– Det finns redan styrmedel som exempelvis stöd för investeringar och satsningar på forskning och utveckling, som kan minska flera hinder för en ökad odling av baljväxter, säger Sofia Blom som varit utredningsledare. Med ytterligare satsningar specifikt riktade till baljväxter skulle utvecklingen kunna gå fortare, menar Sofia Blom.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login