Positivt ekonomiskt resultat och prognosen att nå de uppsatta målen är god

Av på 21 september, 2021
Arkivbild

Ett positivt ekonomiskt resultat och en god prognos för att uppfylla de mål som sattes upp inför verksamhetsåret 2021, det är två saker som går att läsa i Region Örebro läns delårsrapport för perioden januari-juli som i dag hanterades av regionstyrelsen.

Den sista juli i år redovisade Region Örebro län ett ekonomiskt resultat på 543 miljoner kronor. Resultatet vid årets slut väntas bli något lägre, 300 miljoner kronor. Det positiva resultatet kan till viss del tillskrivas de skatteintäkter och statsbidrag som förväntas bli högre än förväntat.

– Precis som alla andra organisationer och verksamheter har Region Örebro län påverkats av pandemin och vi har tvingats ställa om stora delar av vår verksamhet. Vårt primära fokus under det senaste ett och ett halvt åren har varit att bekämpa pandemin men det är naturligtvis glädjande att vi samtidigt varit framgångsrika i vår ambition om att skapa en långsiktig, stark ekonomi som säkrar vår framtida verksamhet, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

För de enskilda verksamheterna inom regionorganisationen är budgetavvikelsen fram till och med den 31 juli i år -78 miljoner kronor. Tre nämnder, vilka är hälso- och sjukvårdsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och folktandvårdsnämnden, visar upp en negativ budgetavvikelse.

– Det visar att vi fortfarande har ett arbete att göra och att det är av stor vikt att vi fortsätter arbetet med de handlingsplaner för en ekonomi i balans som vi har upprättat, säger Andreas Svahn.

När det gäller Region Örebro läns effektmål finns elva sådana. Delårsrapporten visar att pandemin visserligen har en negativ påverkan på måluppfyllnaden men att Region Örebro län trots det ser ut att klara samtliga mål med en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse vid årets slut.

Utöver det ekonomiska läget och måluppfyllelsen visar delårsrapporten även ett axplock av alla de händelser som utspelat sig under den första delen av året.

– Varje dag inträffar många olika saker värda att rapportera om men jag kan ändå lyfta det faktum att vi flyttat in i det nybyggda H-huset vid USÖ, att sträckan Hallsberg-Örebro utsetts till elvägspilot av Trafikverket, att vi tillsammans med länsstyrelsen startat ett energi- och klimatråd, att Folktandvården har startat en digital mottagning samt att vi reviderat ett program för hållbar utveckling och tagit fram ett program för digitalisering, säger Andreas Svahn.

Ekonomi | Region Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in