Registrering av långtidsblodsocker ska hjälpa fler personer i Örebro län med diabetes

By on 12 november, 2021
Arkivbild

Omkring 19 000 personer i Örebro län lever med diabetes, enligt en sammanställning från Hjärt-Lungfonden och Nationella Diabetesregistret. Ungefär nio av tio har typ 2-diabetes och många bär på sjukdomen utan att veta om det. För att bättre kunna identifiera, behandla och följa upp patienter med oupptäckt diabetes, har det svenska kvalitetsregistret Swedeheart börjat registrera halten av HbA1c, eller långtidssocker, i blodet på alla hjärtinfarktpatienter.

– Personer med typ 2-diabetes löper kraftigt ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Att kunna hitta och behandla fler patienter med diabetes i ett tidigt skede skulle dramatiskt minska risken för allvarliga komplikationer. Swedehearts initiativ är angeläget för att rädda liv och ge människor fler friska år, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Mätningen registreras i delregistren Riks-HIA, som är det svenska registret för hjärtintensivvård och i SEPHIA, som är ett kvalitetsregister för sekundärprevention efter hjärtinfarkt. De data som samlas in kommer att analyseras i forskningssyfte, då sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom är ett mycket angeläget forskningsområde.

– Om vi kan identifiera fler hjärtinfarktpatienter med diabetes så ökar det våra möjligheter att studera framtida samsjuklighet och sjukdomsutveckling, säger Margret Leosdottir, ordförande för kvalitetsregistret SEPHIA.

HbA1c är ett mått för hur mycket socker (glukos) som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna. Vid högt blodsocker fastnar mer socker än vid lågt. Blodprov som anger halten av HbA1c i blodet kallas ofta långtidssocker och ger en bild av blodsockerhalten under de senaste två till tre månaderna. Förutom att ställa diagnos vid diabetes kan provet användas för att visa hur väl en behandling för diabetes fungerar.

Enligt Swedeheart har det under de senaste åren utvecklats många nya behandlingsmöjligheter som innebär betydligt minskad risk att på nytt drabbas av allvarliga komplikationer för de hjärtinfarktpatienter som diagnostiseras med typ 2-diabetes. Om mörkertalen minskas kan fler ta del av dessa behandlingar.

Fakta om diabetes (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Diabetes: Det finns två huvudsakliga typer av diabetes – typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes innebär att kroppens egen insulinproduktion helt, eller nästan helt, har upphört. Vid typ 2-diabetes är cellernas känslighet för insulin nedsatt, vilket innebär att kroppens vävnader inte kan ta upp socker från blodet i normal utsträckning och att levern släpper ut för mycket socker i blodet.

Symtom: Gemensamt för både typ 1- och typ 2-diabetes är till exempel att urinmängderna och törst ökar och att man känner sig trött och kraftlös. Om blodsockret är för lågt kan den diabetessjuke drabbas av skakningar, hjärtklappning, svettningar, irritation eller oroskänsla och medvetslöshet. Om blodsockret är för högt finns risk för illamående, kräkningar, buksmärtor och medvetslöshet.

Drabbade i siffror: I Sverige har omkring en halv miljon personer diabetes. Antalet diabetessjuka ökar i Sverige och i världen. Cirka 90 procent av alla med diabetes har typ 2-diabetes.

Forskningsframgångar: Forskningen inom diabetesområdet har varit mycket framgångsrik med nya behandlingsmetoder, utveckling av tekniska hjälpmedel som insulinpumpar och blodsockermätare och läkemedel.

Forskningens utmaningar: Forskningen syftar bland annat till att bättre förstå sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Därigenom kan bättre behandlingsmetoder utvecklas som kan förhindra följdsjukdomar för dem som lever med diabetes.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login