Satsningar på rättsväsendet för att återupprätta tryggheten

By on 17 september, 2023
Arkivbild

Historiska satsningar på rättsväsendet för att återupprätta tryggheten i Sverige, regeringen genomför just nu en stor omläggning av rättspolitiken för att återupprätta tryggheten i Sverige.

För att genomföra den omläggningen gör regeringen historiska satsningar på rättsväsendet. Sammanlagt beräknas rättsväsendet växa från 69 till 90 miljarder kronor mellan år 2023 och 2026, en ökning med 21 miljarder kronor.

Tryggheten har blivit vår tids stora frihetsfråga. Regeringen lägger därför om rättspolitiken på bredden för att stärka säkerheten i Sverige och återupprätta tryggheten i Sverige. Det handlar bland annat om effektivare verktyg till de brottsbekämpande myndigheterna, flera straffskärpningar och tidigare och tydligare insatser mot unga som begår brott.

För att kunna genomföra detta måste rättsväsendet stärkas. Regeringen gör därför en historisk satsning på rättsväsendet myndigheter: Mellan 2023–2026 beräknas rättsväsendet att växa från 69 till 90 miljarder kronor.

– Kampen mot den organiserade brottsligheten kommer att kräva båda tid och uthållighet. Därför tillför vi historiska anslag för att rättsväsendets myndigheter ska kunna vara uthålliga i sitt arbete, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Regeringen möjliggör nu en historisk omläggning av rättspolitiken. Polisen ska växa, Säkerhetspolisens operativa förmåga öka och Kriminalvården byggas ut kraftigt – allt för att återupprätta tryggheten i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Polismyndigheten ska växa

Polismyndigheten ska växa med målet att polistätheten åtminstone ska motsvara genomsnittet i Europeiska unionen. Genom tidigare beslut ökas anslaget med drygt 3,7 miljarder kr mellan 2023 och 2024. Totalt uppgår anslaget under 2024 till ca 40,8 miljarder kronor. I budgetpropositionen för 2024 lägger regeringen grunden för den fortsatta polistillväxten, med ytterligare omfattande tillskott fr.o.m. 2025.

Stärkt säkerhetstjänst för att möta hoten

Omvärldsutvecklingen innebär att skyddet för den nationella säkerheten fortsatt behöver stärkas. Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats det senaste året och attentatshotet mot Sverige har ökat. Sammantaget blir Säkerhetspolisens uppdrag mer komplext och omfattande.

Regeringen föreslår därför att Säkerhetspolisen tillförs 180 miljoner kr mer för 2024 i budgetpropositionen. Totalt ökar därför Säkerhetspolisens anslag med 339 miljoner kr näst år, vilket totalt innebär en ökning av anslaget med 16 procent.

Kriminalvården behöver byggas ut kraftigt

Regeringens omläggning av rättspolitiken innebär att fler kommer sitta i fängelse och under längre tid än idag. Kriminalvården kommer därför att behöva expanderas kraftigt. För att öka kapaciteten och antalet häktes- och anstaltsplatser föreslår regeringen att myndigheten tillförs 1,475 miljarder kr 2024 i budget­propositionen för 2024 och 450 miljoner kr i höständrings­budgeten för detta ändamål.

Exempel på ytterligare förstärkningar för ökad trygghet:

  • Fler åklagare för att fler brott ska leda till åtal – ökade resurser till Åklagarmyndigheten.
  • Domstolarna ska fortsatt stärkas för att hantera den allt mer komplexa brottsligheten – ökade resurser till Sveriges Domstolar.
  • Brottsoffret i centrum för rättspolitiken – ökade resurser till Brottsoffermyndigheten, bland annat för att få fler att vittna
  • Fortsatt stöd till befintliga etableringar av Group Violence Intervention (GVI), ett samverkansbaserat arbetssätt mot grovt våld i kriminella miljöer från USA som har använts i Malmö sedan 2018.
Mnkr 2023 2024 2025 2026
Polismyndigheten 37 043 40 765 44 016 47 190
Säkerhetspolisen 2 111 2 450 2 676 2 772
Åklagarmyndigheten 2 303 2 634 2 791 2 857
Sveriges Domstolar 7 051 7 559 7 931 8 206
Rättsmedicinalverket 587 606 644 660
Kriminalvården 14 133 16 145 19 660 22 642
Brottsoffermyndigheten 53 59 59 58
Brottsförebyggande rådet (Brå) 232 257 307 311
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 28 33 40 42
Totalt rättsväsendet 69 056 76 028 83 713 90 267

.

Politik
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet, Statsrådsberedningen

You must be logged in to post a comment Login