Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter

By on 16 juli, 2023

Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Regeringen har i dagarna fattat beslut om en lagråds­remiss med förslag på skärpta villkor för anhörig­invandring i vissa fall, och begräns­ningar av möjlig­heten att bevilja uppe­hålls­tillstånd av humanitära skäl.

– Senare års omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till att Sverige står inför stora utmaningar med ett växande utanförskap. För att bryta och vända utveck­lingen behöver en rad åtgärder vidtas. De här förslagen, som nu remit­teras till Lagrådet, utgör en viktig del i det paradigm­skifte som nu genomförs inom svensk migrations­politik och som kommer minska invand­ringen till Sverige, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

I lagråds­remissen föreslår regeringen bland annat att ålders­gränsen för att neka uppe­hålls­tillstånd på grund av anknyt­ning höjs från 18 till 21 år. Möjlig­heterna till undantag från försörj­nings­kravet vid anhörig­invandring, när anknyt­nings­personen är alternativt skydds­behövande, begränsas också.

Vidare föreslås att bestäm­melserna om uppe­hålls­tillstånd på grund av särskilt ömmande omständig­heter tas bort och att barn i stället ska få beviljas uppe­hålls­tillstånd på grund av synner­ligen ömmande omstän­dig­heter även om omstän­dig­heterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login