Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

By on 17 februari, 2023

Regeringen har beslutat om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en behovs­prövad arbets­krafts­invandring. Syftet är att dels skärpa villkoren för arbets­krafts­invand­ringen, dels främja den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invandringen.

– Sverige ska värna och förbättra reglerna för den kvalifi­cerade och hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invand­ringen. För såväl seriösa företag som arbets­tagare är det viktigt att krimi­nalitet och fusk som är kopplat till arbets­krafts­invand­ring bekämpas med full kraft, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Utredningens ursprung­liga direktiv innebar bland annat att utredaren skulle analy­sera och ta ställ­ning till hur ett nytt och effektivt system för arbets­marknads­prövning vid arbets­krafts­invand­ring kan utformas. Som ett led i att genom­föra Tidö­avtalet och delar av regerings­förklaringen ändras uppdraget nu.

Ändringarna innebär att utredaren inte ska full­följa upp­draget att föreslå ett nytt och effektivt system för arbets­marknads­prövning. Utredaren ska i stället ta fram förslag på åtgärder som skärper villkoren för arbets­krafts­invandring. Utredaren ska också föreslå åtgärder som främjar den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invandringen.

– I grunden är det mycket positivt att folk vill komma och jobba i Sverige. Vi har en stor kom­petens­brist, i Norrland skriker företag efter arbets­kraft och vi har helt enkelt inte tillräckligt många ingen­jörer i Sverige för att klara den gröna omställ­ningen, säger arbets­marknads­minister Johan Pehrson.

– Detta är den största regel­ändringen vad gäller arbets­krafts­invandring på över ett decennium. Sverige ska vara attraktivt för hög­kvalifi­cerad arbets­kraft, inte tillåta låg­löne­konkurrens i yrken som kräver liten eller ingen utbild­ning, säger Ludvig Aspling, migrations­politisk tales­person för Sverige­demokraterna.

Utredningstiden förlängs, uppdraget ska i stället i sin helhet redo­visas senast den 31 januari 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login