Stabil energiförsörjning under 2022 trots stora utmaningar

By on 22 maj, 2023
Arkivbild

Årets indikatorrapport visar att energiförsörjningen under 2022 har fungerat stabilt utifrån ett system- och marknadsperspektiv, trots stora utmaningar med rekordhöga elpriser och historiskt stora prisskillnader mellan elområdena.

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige. Utöver den direkta kopplingen till målen ger rapporten också en bredare beskrivning av energisystemet och dess utveckling. Årets rapport visar bland annat att omställningen mot de energipolitiska målen fortsätter i en positiv riktning.

– De senaste årens dramatiska omvärldshändelser i kombination med omställningen av energisystemet har väckt många frågor i samhället. Vi kan konstatera att energimarknaderna har utmanats, men samtidigt har staten inte behövt ingripa med direkta åtgärder för att trygga marknadens funktion. Marknaden fungerar, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Årets rapport visar också att andelen förnybar elproduktion och utvecklingen mot en högre användning och produktion av förnybar energi ökar. Laddbara bilar har ökat med 46 procent från 2021 till 2022 och utbyggnaden av nätanslutna solceller ökar snabbt.

Här är några resultat som presenteras i rapporten:

  • Priset på naturgas har utmärkt sig genom extrema pristoppar som en konsekvens av påtagligt reducerade flöden av naturgas från Ryssland till Europa.
  • Utsläppsrättspriserna har ökat kraftigt från 2017 till 2022.
  • Oljepriset har varit mycket volatilt och högt, vilket har märkts i höga bensin- och dieselpriser.

– Energifrågorna har fått allt större uppmärksamhet det senaste året, men ofta förs diskussionerna kring olika enskildheter. Därför är det viktigt att här kunna presentera ett helhetsperspektiv av energisystemets utmaningar och komplexitet, säger Mathias Normand, enhetschef på Energimyndigheten

Sverige
Örebronyheter

Källa: Energimyndigheten
Om rapporten
I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi, energiintensitet, jämställdhet, trygg energiförsörjning samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader. Från och med i år finns ett nytt kapitel för EU:s handelssystem för utsläppsrätter. De sektorer som omfattas av EU ETS är företag och verksamheter inom energi, industri och flygtrafik. Nu omfattas även sjöfarten av EU ETS. Indikatorer till kapitlet är utsläpp (CO2-ekv) per sektor samt utsläppsrättspriser. EU:s handelssystem är ett centralt styrmedel för att EU ska nå klimatmålen.

You must be logged in to post a comment Login