Svenska språket avgörande för anställning

By on 16 augusti, 2023

Arbetslösheten i Sverige har slutat minska och skillnaderna är stora mellan olika grupper. Utrikes födda är tydligt överrepresenterade bland arbetslösa, och i gruppen långtidsarbetslösa är fler personer födda utanför Europa än i Sverige.

I många fall är bristande kunskaper i svenska en del av orsaken, därför vill regeringen stärka undervisningen i svenska för invandrare (sfi).

– Goda kunskaper i det svenska språket är helt avgörande för jobbsökandes anställningsbarhet. Många företag uppger att bristande kunskaper i svenska är en orsak till svårigheter att rekrytera, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Arbetslösheten bland personer i åldrarna 15–74 år minskade tydligt från en topp 2021 till hösten 2022. Minskningen har sedan avtagit, och arbetslösheten ligger på 7,5 procent under andra kvartalet 2023. Arbetslösheten är ungefär tre gånger högre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. Den minskar på årsbasis bland utrikes födda, särskilt kvinnor, men de stora skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda kvarstår.

Bland långtidsarbetslösa är fler personer födda utanför Europa än i Sverige, och en mycket större del av de utomeuropeiskt födda saknar gymnasial utbildning. Samtidigt råder det brist på arbetskraft på arbetsmarknaden. Många företag har svårt att rekrytera, och nästan vart fjärde företag uppger att ansökandes bristande kunskaper i svenska är en av orsakerna bakom svårigheter att rekrytera personal.

Svenskan avgörande

För att hitta ett arbete och bli en del av det svenska samhället är det avgörande att lära sig svenska. I dag är dock kvaliteten i sfi för låg. Dessutom är kraven på de som går sfi för låga. Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) har haft i uppdrag att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i sfi samt sfi i kombination med annan utbildning. Ett betänkande lämnades 2020, och utredningens förslag analyseras för närvarande av regeringen.

Politik
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login